Leadership and Culture, 7.5 hp

Leadership and Culture, 7.5 credits

723G60

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Olga Yttermyr

Kursansvarig

Olga Yttermyr

Studierektor eller motsvarande

Lena Högberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Engelska Linköping, Valla V
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (IT och management) 5 (HT 2018) 201839-201843 Engelska Linköping, Valla V
F7MIT Masterprogram i IT och management (Master) 3 (HT 2018) 201839-201843 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Masterprogram i IT och management
  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen gäller den behörighet som krävs för tillträde till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för samspelet mellan ledarskap och kultur i en organisation
- beskriva och förklara specifika teoretiska perspektiv på fenomenet ledarskap
- diskutera centrala frågor kring ledarskap i skandinaviska, afrikanska och andra organiseringssammanhang
- analysera utvecklingstendenser kring ledarskap och kultur som visas i olika organisatoriska kontexter
- tillämpa kunskapen om ledarskap och kultur i specifika situationer.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på frågor rörande begreppet kultur, både på nationell nivå och på organisatorisk nivå, samt på teorier och metoder för att förstå fenomenet ledarskap. Olika perspektiv på och dimensioner av kultur introduceras för att skapa en förståelse för kulturella drivkrafter i organisationer och nationer. Ledarstilar och beteende analyseras med hjälp av både klassiska och moderna teorier. Samspelet mellan ledarskap och kultur studeras bland annat ur ett skandinaviskt och ett afrikanskt perspektiv. Aspekter som behandlas är även gruppdynamik och gruppers effektivitet; motivation och engagemang; makt inom och omkring organisationer; ledarskap och kultur i organisatorisk förändring.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Studenter arbetar i grupper där de förbereder, diskuterar och presenterar olika falluppgifter. Gruppaktivitet är en integrerad del av syftet med kursen och bidrar praktiskt till en bättre förståelse av organisering och ledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras löpande genom  flera kursmoment: aktivt deltagande i seminarier och workshops, samt skriftliga och muntliga deluppgifter och tester som utförs enskilt och i grupp. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Schein, Edgar H., Schein, Peter, (2017) Organizational culture and leadership Fifth edition Hoboken : Wiley

ISBN: 9781119212041

 


This is the main course book. A complete literature list, with additional articles and reading guidelines, will be available at Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.