HRM and Leadership, 7.5 hp

HRM and Leadership, 7.5 credits

723G64

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Svjetlana Pantic Dragisic

Kursansvarig

Svjetlana Pantic Dragisic

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) 202044-202048 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) 202044-202048 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) 202044-202048 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) 202044-202048 Engelska Linköping, Valla V
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2020) 202044-202048 Engelska Linköping, Valla V
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (Management och verksamhetsutveckling) 5 (HT 2020) 202044-202048 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management
 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen gäller den behörighet som krävs för tillträde till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för nyckelbegrepp, definitioner och centrala teman inom HRM
 • redogöra för nyckelbegrepp och grundläggande modeller inom ledarskap
 • diskutera och reflektera kring HRM och ledarskap i praktiken
 • formulera texter där relevant litteratur och teorier tillämpas och diskuteras på ett sätt som visar på förståelse för innehållet, såväl som på förmåga att hantera och integrera vetenskapliga referenser på ett korrekt och relevant sätt
 • tillämpa relevant litteratur och teorier för att utveckla analysmodeller, som syftar till att dra lärdomar av praktiska fall, samt fördjupa förståelsen av de tillämpade teorierna
 • utveckla, organisera och leda lärmoment

Kursinnehåll

Human Resource Management (HRM) och Ledarskap är två forsknings- och praktikområden som är nära kopplade till varandra, och som är av stor betydelse för studenters förmåga att lyckas väl i roller som chefer eller ledare. Kursens övergripande mål är att de studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper om HRM och ledarskap, genom en introduktion till centrala delar inom de två forskningsområdena samt genom praktisk tillämpning.

Huvudsakligt innehåll är klassiska såväl som nyare studier om HRM och ledarskap samt analys av hur dessa dimensioner i en organisation relaterar till strategi såväl som operativ verksamhet. Studenterna kommer att introduceras till olika delar inom forskningen om HRM och ledarskap, samt ges möjlighet att träna på att tillämpa dem på olika sätt. Den ökade kunskapen och erfarenheten från dessa områden ger studenterna större möjligheter att medvetet och kompetent styra sin egen framtida prestation och karriär samt att i rollen som chefer/ledare ta sitt ansvar för sina underställdas prestationer och karriärer.

Kursen innehåller också delar som syftar till att träna studenter i analytiskt tänkande och akademiskt skrivande.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är designad för att involvera studenterna i olika typer av lärsituationer, där de får möta ett flertal lärare med olika pedagogiska metoder och forskningsinriktningar. Den studerande deltar i casearbeten, seminarium, föreläsningar och grupparbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Examinationen sker genom ett antal olika examinerande moment under kursens gång

 • Aktiviteter och casedagar
 • Skriftligt arbete
 • Skriftlig tentamina

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Aktiviteter och case 2 hp U, G
PAP1 Papers 2.5 hp U, G
EXA2 Skriftlig examination 3 hp U, G
The course literature will consist of a selection of research articles, magazine articles and book chapters. These will be available electronically for registered students. The complete list of literature will be available at least two weeks before the course starts.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.