International Business, 7.5 hp

International Business, 7.5 credits

723G66

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Heiko Gebauer

Kursansvarig

Aliaksei Kazlou, Heiko Gebauer, Chanchal Balachandran

Studierektor eller motsvarande

Lena Högberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (IT och management) 5 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V
F7MIT Masterprogram i IT och management (Master) 3 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Masterprogram i IT och management
  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen gäller den behörighet som krävs för tillträde till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- beskriva den globala affärsmiljön i allmänhet och nationella och regionala affärsmiljön i synnerhet
- kommunicera tidigare och aktuell forskning till en bred publik
- hantera den dynamik som det innebär att arbeta i internationella projektgrupper
- kritiskt reflektera kring existerande möjligheter och argument, utveckla och kommunicera sina egna argument och åsikter
- summera existerande kunskap och kritiskt reflektera kring forskningsbidrag, för att utveckla förmåga att sammanfatta och använda nyvunnen kunskap och skapa intressanta inblickar i internationell affärsmiljö
- genomföra en industri- eller marknadsanalys genom att undersöka ett företags inträde på en internationell marknad och i den processen särskilt tydliggöra marknadsförutsättningar och påverkansvariabler förknippade med utbyte över nationsgränser
- värdera kulturella aspekter av beslutsfattande och redogöra för betydelsen av kulturella dimensioner i termer av styrkor och svagheter relaterade till kulturellt betingat beteende och dess konsekvenser i en internationell affärsmiljö

Kursinnehåll

Denna kurs har som mål att förse studenterna med förmågor som de kan använda inom en internationell affärsmiljö. Kursen består av två delar.

Första delen inkluderar en presentation av ramverk för internationellt företagande på makro, meso och mikronivå, d.v.s. de institutionella förutsättningarna och ekonomiska geografin för internationellt företagande. Fokus ligger på teorier om internationellt företagandes karaktär och varför det existerar, inkluderande internationaliseringsaspekter och internationell affärsmiljö. Målet är att skapa insikter i traditionella och dominerande teoretiska paradigm liksom i hur internationella affärer fungerar. Fokus omfattar också internationaliseringsprocesser, olika sätt för marknadsinträde, affärsstrategier och organisatoriska aspekter. Den första delen behandlar också andra analytiska frågor som är unika för internationella affärer.

Andra delen riktas mot användandet av teorier och kunskap. Fokus är på att utveckla förmåga att läsa, summera och reflektera kring existerande forskning inom internationellt företagande och förmåga att arbeta i team. Målet är att fördjupa diskussionen om kurslitteraturens perspektiv, teorier och modeller genom att erhålla specialiserad kunskap och förståelse av ett område och kommunicera detta. Dessutom är fokus på användandet av teoretiska begrepp i en empirisk kontext.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom kursen används olika pedagogiska verktyg i form av
- föreläsningar
- seminarier
- individuella uppgifter
- gruppuppgifter
- projektarbete
- presentation, diskussion och utvärdering av uppgifter
- arbete med fall
Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Examinationen sker genom olika inlämningsuppgifter samt en individuell skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Skriftlig examination 4 hp U, G, VG
ASSI Uppgifter 3.5 hp U, G

Böcker

Rugman, Alan M., Collinson, Simon, (2012) International Business 6., [updated] ed. Harlow : Pearson

ISBN: 9780273760979

Artiklar

Aspelund, A., Moen, Ø., A generation perspective on small firm internationalization: From traditional exporters and flexible specialists to born globals Advances in International Marketing (2001, 11:197-225)
Kotabe, M., Mol, M.J., Ketkar, S., An evolutionary stage model of outsourcing and competence destruction: a triad comparison of the consumer electronics industry Management International Review (2008, 48(1):65-93)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.