Project Management, 7.5 hp

Project Management, 7.5 credits

723G74

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Thomas Magnusson

Kursansvarig

Thomas Magnusson, Jörgen Sandin

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen gäller den behörighet som krävs för tillträde till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för och kritiskt granska området projektledning
 • diskutera centrala ämnen och problem inom området projektledning och projektorganisation
 • analysera olika typer av projekt och projektmiljöer
 • analysera olika ledningslogiker inom projektledning
 • utvärdera ett projekt och projektledningens praktik

Kursinnehåll

Kursen ger en bred introduktion till området projektledning samt projektorganisation och fokuserar på analys av problem och utmaningar inom projektledning. Kursen omfattar ämnen såsom:

 • definition och grunder i projektledning
 • olika logiker för ledning och organisering av projekt
 • innovation och osäkerhetsaspekter i projekt
 • komplexitetsaspekter i projekt
 • intressentaspekter i projekt
 • kunskapshantering och lärandeaspekter i projekt
 • case-seminarier

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom en tentamen och ett flertal inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Fallstudier 2.5 hp U, G, VG
TEN1 Skriftlig examination 5 hp U, G, VG

Böcker

Tonnquist, Bo, (2018) Project management. Fourth edition Stockholm : Sanoma Utbildning, [2018]

ISBN: 9789152355992

Övrigt

Additional literature will contain a number of articles from scientific journals. A complete literature list will be available on LISAM.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.