Enterprise Systems, 7.5 hp

Enterprise Systems, 7.5 credits

723G79

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Brenda Nansubuga

Kursansvarig

Brenda Nansubuga

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202519-202523 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202519-202523 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202519-202523 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202519-202523 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202519-202523 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
minst 60 hp godkända inom programmet eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • förklara begreppet affärssystem
 • beskriva, bedöma och reflektera över affärssystems struktur och användning, och samspelet mellan affärssystem och organisation
 • bedöma utmaningar och möjligheter i att välja, införa och använda affärssystem
 • söka reda på och tolka akademiska artiklar med bäring på affärssystemanvändning
 • muntligt och skriftligt presentera egna analyser och konstruktivt diskutera andras.

Kursinnehåll

I kursen behandlas affärssystemval, -införande och -användning, ur det anskaffande och användande företagets perspektiv.

Utgångspunkt i kursen är affärssystems användning och nytta ur olika funktioners perspektiv, som försäljning, marknadsföring, produktion, redovisning och företagsledning. Såväl operativ (transaktionsorienterad) som direktiv (lednings-) användning behandlas.

Affärssystem behandlas ur ett livscykelperspektiv, från utvärdering och val, anpassning och införande, via användning och vidareutveckling, till avveckling. Vidare ges en överblick över aktörer och affärsmodeller på affärssystemmarknaden. 

Det huvudsakliga kursinnehållet är:

 • affärssystems användning och användbarhet ur olika användargruppers perspektiv, som försäljning, marknadsföring, produktion, redovisning och företagsledning
 • operativ (transaktionsorienterad) och direktiv (lednings-) användning
 • affärssystemprojekt: val, införande och vidareutveckling för förbättrad användning
 • affärssystem ur organisatoriska och systemperspektiv
 • affärssystemmarknaden: aktörer och affärsmodeller

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier samt projektarbete i grupp. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • projektrapport i grupp, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För godkänt slutbetyg krävs godkänt på samtliga examinationsmoment.

Högre slutbetyg fastställs genom en sammanvägning av resultaten på projektrapport i grupp och individuell skriftlig tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 3 hp U, G, VG
UPG1 Aktivt deltagande 1.5 hp U, G
PROJ Projekt 3 hp U, G, VG

Övrigt

The reading content for this course is based on academic articles/book chapters. The students are expected to read the assigned literature before coming to the lectures. The reading list will be available on Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.