Perspectives on Digitalization, 7.5 hp

Perspectives on Digitalization, 7.5 credits

723G90

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ulf Melin

Kursansvarig

Özgün Imre, Ulf Melin

Studierektor eller motsvarande

Lena Högberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V
F7MIT Masterprogram i IT och management (Master) 3 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studenterande kunna:

• redogöra för grundläggande begrepp och perspektiv kopplat till digitalisering i olika sammanhang och analysnivåer (individ, organisation, samhälle)

• beskriva olika samtida uttryck för digitalisering i både privat och offentlig sektor och diskutera värden såsom effektivitet, produktivitet, genomskinlighet och förtroende

• identifiera och förklara olika strategier för digital förändring samt redogöra för fördelar och nackdelar relaterade till dessa

• identifiera och förklara olika strategier för användande av information, kommunikation och IT som en del av digitaliseringsprocesser

• kritiskt tolka och analysera olika intressenters intressen i förhållande till digitalisering och de roller som  IT kan anta vid organisering

Kursinnehåll

I kursen behandlas digitalisering i relation till individers, organisationers och samhällens användning av digitala verktyg (informationsteknik [IT]) och tjänster. Digitaliseringens många samtida uttryck diskuteras i relation till olika värden, möjligheter och hinder. I kursen problematiseras digitalisering i individuella, organisatoriska och samhälleliga perspektiv. Förändring, management, tjänster, intressenter, gap, vardagligt arbete och strategier relaterat till digitalisering berörs. Digitalisering diskuteras som ett fenomen, dess framväxt och dess relation till IT och organisation generellt och e-tjänster mera specifikt. I kursen diskuteras hur digitalisering kan hanteras organisatoriskt genom att betrakta IT som en strategisk resurs.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetet bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och projektarbete. Därtill skall den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras skriftligen genom PM som framställs i par samt i form av en projektrapport och muntligen genom aktiv medverkan vid seminarier. Ytterligare information finns i kursens studieanvisning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Project 4 hp U, G, VG
ESS1 Short Essay 3.5 hp U, G, VG

Artiklar

Scientific articles are used as course literature. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.