Elektronisk förvaltning som idé, praktik och teknik, 7.5 hp

Electronic Government as Idea, Practice and Technology, 7.5 credits

725A36

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2022. Ersätts av 725A52.

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Malin Granath

Kursansvarig

Malin Granath

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MIT IT och management, masterprogram 1 (HT 2019) 201939-201943 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet att studerande uppnått 180 högskolepoäng på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • förstå och värdera förutsättningar för och effekter av elektronisk förvaltning ur såväl ett myndighets- som medborgarperspektiv
 • förstå och värdera nytta av elektronisk förvaltning ur såväl ett myndighets- som medborgarperspektiv
 • analysera och värdera relationen mellan policy och praktik inom elektronisk förvaltning
 • föra en fördjupad diskussion kring en avgränsad frågeställning relaterad till kursinnehåll grundad i såväl empiriska som teoretiska insikter.

Kursinnehåll

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten består av laborationer som omfattar prövning och utvärdering av existerande Internetbaserade e-förvaltningslösningar baserat på relevanta teorier.

Kursens huvudsakliga innehåll är:

 • Centrala begrepp inom elektronisk förvaltning, såsom e-tjänster, e-administration och e-demokrati
 • Myndighetseffektivisering och medborgarnytta
 • E-förvaltningspolicyer
 • Bilder från praktiken – exempel på elektronisk förvaltning
 • Laborationer

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier, handledning och studentstyrt arbete i grupp och enskilt.
Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för föreläsningar, seminarier, grupparbeten och handledning genom inläsning av litteratur och i förekommande fall att granska andra kursdeltagares arbeten.
Obligatoriska moment
Deltagande på seminarier

Examination

I kursen förekommer två examinationsmoment:

 • en utvärderingsuppgift som utförs i grupp.
 • en avslutande individuell uppgift.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
Vad gäller regler för seminarier, PM etc se vidare dokumentet: "Specificering av regler för obligatorisk närvaro och komplettering" (LIU IEI-2012-00161).

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projektarbete 3.5 hp U, G, VG
INDU Individuell uppgift 4 hp U, G, VG

Artiklar

Vetenskapliga artiklar används som kurslitteratur i kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.