Affärssystem för företag, 7.5 hp

Enterprise Systems, 7.5 credits

725G49

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johanna Sefyrin

Kursansvarig

Johanna Sefyrin

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 3 (HT 2019) 201944-202003 1+3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Lärandemål

Den studerande ska efter slutförd kurs kunna:

 • Förstå, beskriva, bedöma och reflektera över IT-baserade affärssystems uppbyggnad och tillämpningsområden.
 • Förstå, beskriva, bedöma och reflektera över IT-baserade affärssystem och den ömsesidiga påverkan mellan å ena sidan systemen och å den andra organisation och organisering.
 • Förstå, beskriva och diskutera analys, anskaffning, anpassning, implementering och effekter av affärssystem.
 • Förstå, kritiskt granska, problematisera och ta ställning till affärssystem som IT-artefakter i organisatoriska sammanhang.

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är:

 • Affärssystemens uppbyggnad, typiska egenskaper och arkitektur.
 • Affärssystem ur ett process- och produktperspektiv.
 • Standardsystem vs. affärssystem.
 • Anskaffning av affärssystem; principer, aktörer och roller.
 • Olika roller för affärssystem vid organisering.
 • Affärssystem, implementationsprojekt och organisatoriska nätverk.
 • Ramverk för utvärdering av affärssystem.
 • Praktiska och teoretiska bilder av affärssystem och organisering.
 • En laboration i ett modernt, kommersiellt affärssystem.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, demonstrationer av IT-artefakter, en laboration, seminarier, gruppövningar och handledning. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för föreläsningar, laborationen, seminarier, gruppövningar och handledning genom inläsning av litteratur och i förekommande fall att granska andra kursdeltagares rapporter.

Examination

Skriftlig examination enskilt och i grupp. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
Vad gäller regler för seminarier, PM etc se vidare dokumentet: "Specificering av regler för obligatorisk närvaro och komplettering" (LIU IEI-2012-00161).
Examinationen sker också genom ett aktivt obligatoriskt deltagande i laborativa uppgifter och seminarier.
Respektive examinationsmoment är relaterat till i kursen ingående lärandemål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 2.5 hp U, G, VG
PRO2 Projekt 4 hp U, G, VG
LAB1 Laboration 1 hp U, G

Böcker

Hedman, Jonas, Nilsson, Fredrik, Westelius, Alf, (2009) Temperaturen på affärssystem i Sverige 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144053561

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.