Problemlösning och programmering, 7.5 hp

Problem solving and programming, 7.5 credits

725G92

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Torbjörn Jonsson

Kursansvarig

Torbjörn Jonsson, Erik Nilsson

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 1 (HT 2018) 201836-201903 Svenska Linköping, Valla O
F7MIT Masterprogram i IT och management (Master) 3 (HT 2018) 201836-201903 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
  • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till kandidatprogrammet i systemvetenskap. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- skapa lösningar (program) till mindre problem med ett imperativt angreppssätt.
 - skapa abstraktion med hjälp av underprogram och enkla sammansatta datatyper.
- använda enklare typ av felsökning för att hitta fel i program. 

Kursinnehåll

Kursen introducerar problemlösning med hjälp av programmering i ett lämpligt nybörjarspråk med skyddsnät. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner/övningar och datorlaborationer i programmering. Kursen kräver en stor egen arbetsinsats för färdighetsträning utöver den schemalagda undervisningen. 

Examination

Kursen examineras genom datorlaborationer samt datortentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen på kurshemsidan.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Dugga Ada 1 hp U, G, VG
LAB1 Laborationer 5.5 hp U, G
DAT1 Datortentemen 1 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Böcker

Jonsson, Torbjörn, (2005) Programmering i Ada 95 för nybörjare och erfarna Lund : Studentlitteratur, 2005

ISBN: 9144039891

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.