Geografi 1, grundkurs, 30 hp

Geography 1, basic course, 30 credits

727G17

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Martin Karlson

Kursansvarig

, Björn Segrell, Magnus Gålfalk, Anders Jidesjö

Studierektor eller motsvarande

Martin Karlson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202134-202203 Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för landskapets grundelement mark, vatten och luft
 • redogöra för centrala miljöfrågor, särskilt sådana som rör landskapet och dess förändringar
 • redogöra för människans sätt att utnyttja och påverka landskapet genom bebyggelse och försörjningsformer i olika tider och på skilda håll i världen
 • använda kartor och annan geografisk information för rumslig analys av natur- och kulturlandskapet
 • redogöra för naturresurser och deras betydelse för utveckling i olika delar av världen
 • definiera och beskriva regioner utifrån deras natur- och kulturförhållanden i olika delar av världen

Kursinnehåll

Kulturlandskapet 
Delkursen behandlar landskapets former som resultat av människans verksamhet. Markanvändning och bebyggelse i rurala och urbana landskap, deras framväxt och utmärkande drag studeras. Vidare behandlas kartans historia liksom kartprojektioner och kartframställning samt historiska kartor som stöd för landskapstolkning. Manuella och digitala kartografiska metoder ingår även i kursen.

Naturlandskapet 
Delkursen behandlar landskapets former som resultat av geologiska processer med särskilt fokus på endogena och exogena processer, samt jordens storskaliga tektonik. Dessutom ingår studier av vattnets, isens, vindens och vegetationens påverkan. Vidare behandlas mineral, bergarter och jordarter i olika delar av världen samt klimat och klimatförändring. Häri ingår studier av solens och jordens relationer och deras betydelse för temperaturförhållanden, odlingsbarhet m.m. I kursen undersöks genom fältstudier bland annat högsta kustlinjen, urberg samt sedimentära bergartslager och förkastningsbranter. Kartografiska metoder ingår, även bland annat introduktion till geografiska informationssystem (GIS). 

Naturresurserna 
I delkursen studeras olika tolkningar av naturresursbegreppet samt naturresurser i lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv: förekomst, förädling, försörjning och miljöpåverkan samt hållbar utveckling. Häri ingår studier av befolkningsförhållanden och befolkningsutveckling, livsmedelförsörjning, energiförsörjning samt infrastruktur, handel och ekonomisk aktivitet samt att deras sambandsförhållanden poängteras. 

Regionala studier 
I denna delkurs behandlas regionbegreppet utifrån skilda perspektiv och skalor. Vidare studeras olika typer av regioner, avgränsade utifrån naturlandskapets innehåll och förutsättningar, kulturfaktorer, ekonomisk utveckling, funktionell samhörighet m.m. Världens länder och folk i övergripande, regionalt perspektiv samt frågor rörande hållbar utveckling i u-länder och i-länder studeras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, handledning, seminarier, laborationer och exkursioner.  Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen sker genom

Kulturlandskapet

 • Salstentamen, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UG

Naturlandskapet

 • Salstentamen, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UG

Naturresurserna

 • Salstentamen, betygsskala: UV
 • Projektarbete i grupp med skriftlig och muntlig redovisning, betygsskala: UG

Regionala studier

 • Hemtentamen Regionala studier, 6,5 hp, betygsskala: UV
 • Projektarbete i grupp med skriftlig och muntlig redovisning, betygsskala: UG

Slutbetyget baseras på en sammanvägning av alla examinationsmoment. För godkänt betyg krävs minst godkänt på samtliga examinationsmoment. För väl godkänt krävs att studenten erhållit väl godkänt som betyg på minst hälften av VG-grundande examinationsmoment.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Salstentamen Kulturlandskapet 6.5 hp U, G, VG
STN2 Salstentamen Naturlandskapet 6.5 hp U, G, VG
STN3 Salstentamen Naturresurserna 6.5 hp U, G, VG
STN4 Skriftlig tentamen: hemtentamen med muntlig uppföljning Regional studier 6.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning: Kartografi 2 hp U, G
PRO1 Projekt Naturresurserna 1 hp U, G
PRO2 Projekt Regionala studier 1 hp U, G

Böcker

Cserhalmi Niklas, (1997) Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor Årgång 78 Nr 6 Sverighes Hembygdsförund, Stockholm
Hall Ola, Introduktion till Kartografi och geografisk information Studentlitteratur
Knox Paul L. & Marson Sallie, A., Human Geography. Places and Religions in Global Context Pearson; HarlowKapitel 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12

Övrigt

En preliminär litteraturlista kommer att finnas tillgänglig under Övriga dokument senast 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.