Kognitionsvetenskaplig teori, 6 hp

Cognitive Science Theory, 6 credits

729A23

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2020) 202036-202044 4 Svenska Linköping, Valla O
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2020) 202036-202044 4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att man är antagen till Masterprogrammet i kognitionsvetenskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • använda de centrala filosofiska begreppen som används vid beskrivningen av människans mentala förmågor och egenskaper;
  • diskutera och jämföra de viktigaste teorierna om mentala representationer och kognitiv arkitektur förklara hur dessa teorier är knutna till grundläggande metafysiska och metodologiska ståndpunkter;
  • redogöra för centrala inslag i några av de viktigaste debatterna i skärningsområdet för kognitionsforskning, neurofysiologi, medvetandefilosofi, lingvistik.
  • relatera dessa frågor till aktuella problem inom kognitionsvetenskaplig forskning

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

  • Olika teorier om mentala representationer
  • Internalistiska och externalistiska teorier om medvetandeinnehåll
  • Frågor kring förstapersonsauktoritet
  • Eliminativism inom medvetandefilosofin
  • Frågor kring samspelet mellan de olika nivåerna i en kognitiv arkitektur.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen består av muntliga uppgifter som redovisade på seminarier, inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen. Seminarierna är obligatoriska och utgör del av examinationen. Aktivt deltagande vid seminarierna förutsätts. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Projektarbete 6 hp U, G, VG

Böcker

Clark, Andy, (2014) Mindware : an introduction to the philosophy of cognitive science. Second edition. New York ; Oxford : Oxford University Press, 2014

ISBN: 9780199828159

Artiklar

Lista med obligatoriska artiklar kommer att publiceras på kurshemsidan vid kursstart.

Övrigt

Individuellt anpassade artiklar kommer även att användas. Dessa söks av studenten själv när hemtentan skrivs.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.