Masterprogram i kognitionsvetenskap, 120 hp

Master Programme in Cognitive Science, 120 credits

F7MKS

Programmet är nedlagt.

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde Kognitionsvetenskap.

Studietakt

Helfart

Inledning

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde där människans tänkande, språk och kommunikation studeras. Programmet ger fördjupade kunskaper i kognitionsvetenskaplig teori och metod samt kompetens för en yrkesverksamhet inom flera områden framförallt med fokus på samspelet mellan människa och teknik, liksom för forskarutbildning i kognitionsvetenskap eller andra närliggande ämnen.

Masterprogrammet är ett brett upplagt program med stor valfrihet som erbjuder studenter att skapa sina egna unika kompetensprofiler. Det bygger på LiUs starka forskningsmiljöer inom tillämpad kognitionsvetenskap och kurser ges av framstående forskare inom sina respektive fält. Inom Human Factors (HF) och Användbarhet och interaktionsdesign (UxD), erbjuder programmet flera teori-, metod- och projektkurser. Det är också inom dessa områden som flertalet av programmets alumner arbetar eller forskar i.

Det finns även möjlighet att specialisera sig inom andra fält, t ex språkteknologi, sociala robotar, lärteknologi, kommunikation, teoretisk kognitionsvetenskap eller kognitiva funktionshinder, som speglar aktuell kognitionsvetenskaplig forskning vid LiU. Forskare inom dessa områden erbjuder enstaka kurser som kan kombineras med olika metodkurser och  praktiskt arbete i en av de många kurser som är individuellt upplagda, och där studenter deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt vid universitetet, olika forskningsinstitut eller ute i industrin.

Mål

Utbildningen syftar till att de studerande skall förvärva de fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att forska eller arbeta inom det kognitionsvetenskapliga området. Fokus ligger på människors interaktion med och genom interaktiva tekniska system, hur sådana system kan utformas och undersökas för att stötta människors kognition och kommunikation.

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet kognitionsvetenskap, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet kognitionsvetenskap.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet kognitionsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Under första terminen läser alla studenter två obligatoriska kurser i Kognitionsvetenskaplig teori, samt Kognitionsvetenskaplig metod. Studenter som inte tidigare läst kognitionsvetenskap läser också en obligatorisk introduktionskurs. Utöver dessa kurser väljer studenterna tre (eller två) valfria kurser.

Under andra terminen läser studenterna en obligatoriska individuell fördjupningskurs där studenten utför ett självständigt forsknings- och utvecklingsprojekt vid universitetet, olika forskningsinstitut eller ute i industrin. Utöver dessa kurser väljer studenterna tre valfria kurser.

Undre tredje terminen erbjuds studenterna att läsa ytterligare en individuell fördjupningskurs där studenten utför ett självständigt projekt inom samma eller en ny forskningsmiljö. Denna kombineras i så fall med tre valfria kurser. Studenter kan också välja att läsa 5 valfria kurser. Denna termin är lämplig för de studenter som vill göra utlandsstudier.

Under fjärde terminen utför studenterna ett masteruppsatsarbete på helfart.

Obligatoriska kurser

Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp

Kursen ger såväl en historisk översikt som en presentation av modern kognitionsvetenskaplig forskning och introducerar de olika forskningsinriktningar som finns inom programmet. Denna kurs riktar sig till studenter som inte har en kandidatexamen i kognitionsvetenskap.

Kognitionsvetenskaplig teori, 6 hp

Kursen syftar till studenten skall fördjupa sin kunskap om olika kognitionsvetenskapliga teorier.

Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp

Kursen syftar till att ge studenten en fördjupad förståelse för olika kognitionsvetenskapliga metoder, deras egenskaper och tillämpbarhet i olika situationer. Denna kurs tar också upp hållbar utveckling.

Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 12 hp

Kursen syftar till att den studerande skall fördjupa sina kunskaper i kognitionsvetenskap inom eget delområde. Kursen är praktiskt inriktad och studenten skall utföra ett självständigt arbete inom kursen. Projektet utförs oftast inom en forskargrupp på universitet, ett forskningsinstitut som t ex FOI eller VTI, eller på ett företag.

Uppsats, 30 hp

Kursen syftar till att studenten skall förvärva förmåga att planera, genomföra och redovisa en studie eller ett projekt inom området kognitionsvetenskap.

Valbara kurser

Valbara kurser erbjuds inom kognitionsvetenskaplig teori (t ex Evolutionär kognition, Kognition och emotion, Semiotik), metod (t ex Avancerade statistiska metoder, Programmering, Etnografisk metod) och tillämpningsområden (t ex Avancerad interaktionsdesign, Risk- och olycksanalys, Lärteknologi, Kognition och funktionshinder). En del kurser samläses med andra masterprogram eller med forskarutbildningar inom kognitionsvetenskap, psykologi och datalogi.

Utbudet av valbara fördjupningskurser kommer att variera över tiden och en aktuell lista över valbara fördjupningskurser tillhandahålls av institutionen. Studenten väljer i samråd med programansvarig kurser ur det utbud av kurser som erbjuds. På så sätt kan studenter skapa egna unika kompetensprofiler inom exempelvis användbarhet och interaktionsdesign eller inom human factors. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningsformerna anges i kursplanerna. Stor vikt läggs vid självständigt forskningsnära arbete.


Examination

För de kurser som examineras i form av skriftliga eller muntliga prov anordnas proven i anslutning till kursen. 

Studerande som underkänts två gånger i prov för viss kurs eller del av kurs har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för honom/henne.

I kursplanerna preciseras vad som gäller för respektive kurs.


Betyg

Betyg på kurs anges i respektive kursplan.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi eller motsvarande
 • Godkänd kurs 30hp i något av ämnena:
  - psykologi
  - lingvistik
  - filosofi
  - neurovetenskap
  - antropologi
  eller motsvarande

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:

           - Psykologi

           - Neurovetenskap

 • Godkänd kurs 30hp i datavetenskap eller motsvarande.

samt

 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Examenskrav

  Student som inom programmet uppfyller kraven för masterexamen erhåller ett tvåspråkigt examensbevis på svenska och engelska med beteckningen: Filosofie masterexamen med huvudområdet kognitionsvetenskap, Degree of Master (120 credits) of Science in Cognitive Science.

  I examensbeviset anges att studierna fullgjorts inom masterprogrammet för kognitionsvetenskap. I beviset förtecknas genomgångna kurser och övriga moment i utbildningen.

  Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen med huvudområde Kognitionsvetenskap.

  Examensbenämning på engelska

  Master (Two Years) of Social Science with a major in Cognitive Science, 120 credits

  Särskild information

  Antagningsförfarande

  Den studerande antas till programmet i sin helhet.

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.

  Termin 1 HT 2019

  Termin 2 VT 2020

  Termin 3 HT 2020

  Termin 4 VT 2021