Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp

Simulators and Simulator Usage, 6 credits

729A63

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Björn Johansson

Kursansvarig

Björn Johansson, Peter Berggren

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201934-202003 3 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Masterprogram i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201934-202003 3 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap, eller Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi eller motsvarande samt godkända kurser om 30 hp i något eller några av ämnena: psykologi, lingvistik, filosofi, neurovetenskap,  antropologi eller motsvarande, eller Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena Psykologi eller Neurovetenskap samt godkända kurser om  30 hp i datavetenskap eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • resonera kring centrala begrepp inom simulatorbaserad träning, utbildning och forskning samt resonera kring för- och nackdelar med simulatorer som forskningsverktyg 
  • diskutera och kritiskt granska simulatorer inom humanforskning
  • formulera en problemställning som lämpar sig för simulatorstudier
  • beskriva design och genomförande av en studie i en simulatorplattform

Kursinnehåll

Kursen behandlar områden och moment såsom klassificering av olika simulatorer, försöksplanering (experimentell design), scenariodesign och försöksledning.  Simulatorbaserad träning och utbildning, design och hardware-in-the-loop kommer att behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, laborationer och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, labbrapporter genomförda i grupp samt en individuell skriftlig dugga. Detaljerad information finns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 2 hp U, G, VG
LAB1 Laboration 2 hp U, G
DUG1 Dugga 2 hp U, G, VG

Böcker

Vincenzi, Wise, Mouloua, Hancock, (2009) Human factors in simulation and training: An overview

ISBN: 9781420072846, 9781420072839

Artiklar

Ett urval av artiklar och kapitel från antologier/avhandlingar som kommer att tillkännages närmare kursstart på kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.