Medvetandefilosofi fördjupning, 6 hp

Philosophy of Mind, advanced study, 6 credits

729A66

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg

Studierektor eller motsvarande

Fredrik Stjernberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Masterprogram i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att man är antagen till Masterprogrammet i kognitionsvetenskap eller till någon av de avancerade kurserna i teoretisk filosofi eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • redogöra för de centrala filosofiska begreppen som används vid beskrivningen av människans mentala förmågor och egenskaper,
  • diskutera och jämföra de viktigaste teorierna om själen/medvetandet,
  • förklara hur dessa teorier är knutna till grundläggande metafysiska och metodologiska ståndpunkter,
  • redogöra för centrala inslag i några av de viktigaste debatterna i skärningsområdet för kognitionsforskning, neurofysiologi, medvetandefilosofi, lingvistik,
  • relatera dessa filosofiska frågor till aktuella problem inom kognitionsvetenskaplig forskning.

Kursinnehåll

Kursen bygger vidare på grundläggande problem och uppfattningar som ingår i området medvetandefilosofi. Några av de teman och frågor som tas upp i kursen är:

  • Olika teorier om mentala representationer
  • Internalistiska och externalistiska teorier om medvetandeinnehåll
  • Frågor kring förstapersonsauktoritet
  • Eliminativism inom medvetandefilosofin.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. En del av undervisningen kan ske på distans. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examinationen består av muntliga uppgifter redovisade på seminarier, inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen. Seminarierna är obligatoriska och utgör en del av examinationen. Aktivt deltagande vid seminarierna förutsätts. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.