Evolutionär kognition, 6 hp

Evolutionary Cognition, 6 credits

729A68

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2021) 202144-202202 Svenska Linköping V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2021) 202144-202202 Svenska Linköping V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Särskild information

Kursen ges vartannat år. Nästa tillfälle Ht21

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi
  samt
  Godkänd kurs 30 hp i något av ämnena:
  - psykologi
  - lingvistik
  - filosofi
  - neurovetenskap
  - antropologi
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - Psykologi
  - Neurovetenskap
  samt
  Godkänd kurs 30 hp i datavetenskap

   
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • tillämpa de viktigaste begreppen och perspektiven som kommer till användning i studiet av kognition utifrån ett evolutionärt perspektiv
 • känna till centrala forskningsresultat inom området,
 • förklara hur dessa teorier är knutna till grundläggande uppfattningar om den mänskliga kognitionen som åtminstone delvis en produkt av evolutionära faktorer
 • redogör för hur ett sådant perspektiv kan ha relevans för andra discipliner inom det kognitionsvetenskapliga området, som filosofi, lingvistik, psykologi och neurovetenskap.

Kursinnehåll

Medvetandet och kognition kan studeras på flera olika sätt. Man kan studera Kognition som ett strukturellt fenomen:

 • hur är kognition beskaffad? Man kan studera kognition som ett formellt fenomen – enligt vilka regler fungerar det kognitiva systemet? Man kan studera kognition utifrån ett implementationsperspektiv 
 • på vilket sätt fungarar hjärnan för att kunna lösa kognitiva uppgifter?

Denna kurs studerar kognition utifrån ett evolutionärt perspektiv

 • om vi utgår från att de naturliga kognitiva system (till exempel mänsklig kognition) vi ser runtom oss idag är resultatet av en evolutionär utveckling, vilka konsekvenser får detta då för vår förståelse av kognition?

Kursen kommer därför att inledas med en kortare genomgång av
evolutionsteorin, för att sedan inrikta sig på vilken relevans ett evolutionärt perspektiv kan ha för förståelsen av mänsklig kognition. I kursen kommer vi att studera andra arters kognition, så frågor om djurens kognitiva förmågor (och oförmågor) kommer att bli relevanta. Vi kommer också att ha ett jämförande perspektiv på mänsklig kognition, vilket innebär att till exempel antropologiska och arkeologiska resultat kommer att studeras. Frågan om det evolutionära perspektivet har någon direkt relevans för olika filosofiska teorier om medvetandet kommer också att tas upp.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. En del av undervisningen kan ske på distans.

Examination

Examinationen består av muntliga uppgifter redovisade på seminarier, inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen. Seminarierna är
obligatoriska och utgör del av examinationen. Aktivt deltagande vid seminarierna förutsätts. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 6 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.