Avancerad interaktionsdesign, 6 hp

Advanced Interaction Design, 6 credits

729A88

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Blomkvist

Kursansvarig

Johan Blomkvist

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201934-201943 1 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Masterprogram i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201934-201943 1 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de behörighetsregler som krävs för att bli antagen till masterprogrammet är uppfyllda samt godkända kurser i Användarnära design på grundnivå (kurser som Interaktionsdesign), samt programmering på grundnivå (kurser som Programmering och diskret matematik och Programmering och logik).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • använda metoder och tekniker för detaljdesign och konceptdesign för att definiera problem och alternativa designlösningar för digitala interaktiva produkter och tjänster.
  • redogöra för systemmål och analysera designkvaliteter och användarupplevelse för digitala interaktiva produkter och tjänster.
  • definiera syfte, innehåll och form för digitala interaktiva produkter och tjänster.
  • argumentera för sina designidéer vid interaktionsdesign med hjälp av multimedia, visualiseringar, eller muntlig och skriftlig framställning.
  • sammanfatta och analysera betydelsen hos begrepp inom interaktionsdesign samt att tillämpa dem vid analys av designarbete.

Kursinnehåll

I denna kurs förvärvar den studerande avancerad metodmässig och teoretisk kunskap i design av digitala interaktiva produkter och tjänster. Designmetodik och teoristödd reflektion och kritik blandas med praktiska kreativa designmoment, skissning, prototypning och testning. Det egna ansvaret för sitt designarbete i relation till begränsningar diskuteras på kursen, liksom designerns ansvar i samhället, samt möjligheten till innovation genom aktiv designstrategi.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är uppbyggd kring en sekvens av inlämningsuppgifter och designarbeten som avslutas med seminarier och redovisningar. Individuell feedback på designarbetet ges för att stödja studenternas utveckling. Föreläsningar används främst för att introducera nya områden. Vissa moment har obligatorisk närvaro. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen sker genom grupparbete och ett individuellt arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Grupparbete 3 hp U, G
UPG2 Individuell uppgift 3 hp U, G, VG

Artiklar

Lista med artiklar tillhandahålls via kurshemsidan

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.