Avancerad interaktionsdesign, 6 hp

Advanced Interaction Design, 6 credits

729A88

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Blomkvist

Kursansvarig

Johan Blomkvist

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2021) 202135-202143 1 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2021) 202135-202143 1 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi
  samt
  Godkänd kurs 30 hp i något av ämnena:
  - psykologi
  - lingvistik
  - filosofi
  - neurovetenskap
  - antropologi
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - Psykologi
  - Neurovetenskap
  samt
  Godkänd kurs 30 hp i datavetenskap
   
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • använda metoder och tekniker för detaljdesign och konceptdesign för att definiera problem och alternativa designlösningar för digitala interaktiva produkter och tjänster
 • redogöra för systemmål och analysera designkvaliteter och användarupplevelse för digitala interaktiva produkter och tjänster
 • definiera syfte, innehåll och form för digitala interaktiva produkter och tjänster
 • argumentera för sina designidéer vid interaktionsdesign med hjälp av multimedia, visualiseringar, eller muntlig och skriftlig framställning
 • sammanfatta och analysera betydelsen hos begrepp inom interaktionsdesign samt att tillämpa dem vid analys av designarbete

Kursinnehåll

I kursen behandlas metodmässig och teoretisk kunskap i design av digitala interaktiva produkter och tjänster. Designmetodik och teoristödd reflektion och kritik blandas med praktiska kreativa designmoment, skissning, prototypning och testning. Det egna ansvaret för sitt designarbete i relation till begränsningar diskuteras på kursen, liksom designerns ansvar i samhället, samt möjligheten till innovation genom aktiv designstrategi.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, designarbete, seminarier och redovisning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • projektarbete i grupp, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig reflektion, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuellt skriftliga reflektionen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Grupparbete 3 hp U, G
UPG2 Individuell uppgift 3 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.