Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp

Cognitive Science - Methods, 6 credits

729A94

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Agneta Gulz

Kursansvarig

Agneta Gulz

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201944-202003 4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörighetsregler som gäller för masterprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • redogöra för centrala metoder som kommer till användning inom det kognitionsvetenskapliga fältet
  • redogöra för dessa metoders starka och svaga sidor
  • redogöra för vilken relevans val av metod kan ha för genomförandet av en studie inom kognitionsvetenskap
  • redogöra för hur man kan integrera resultat från olika studier där olika metoder har använts
  • diskutera de problem som kan vara förknippade med en sådan integration
  • argumentera för val av lämplig metod när en kognitionsvetenskaplig fråga ska undersökas.

Kursinnehåll

Kursens innehåll tar upp

  • Den grundläggande frågan vad är en metod inom en vetenskaplig disciplin?
  • Några av de centrala metoder som kommer till användning, exempelvis datormodellering, enkäter, intervjuer, simuleringar, formella bevis av matematisk eller logisk karaktär, studier genom observation, "grounded theory", men även andra metoder, som ögonrörelsekameror och olika neurologiska studiemetoder
  • Skillnader mellan olika metoder, till exempel kvalitativa och kvantitativa metoder

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier i mindre grupper. Olika metoder används i mindre format i dessa seminarier. Den studerande skall författa en uppsats, samt förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp. Studenten förväntas arbeta aktivt med egen litteratursökning för att på ett lämpligt sätt komplettera den obligatoriska kurslitteraturen.

Examination

Kursen examineras genom obligatorisk närvaro på seminarier samt
en uppsats där någon av de i kursen behandlade metoderna tillämpas och diskuteras. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Obligatoriska seminarier 0 hp U, G
TENA Hemtentamen 6 hp U, G, VG

Artiklar

Kurslitteraturen består av ett urval obligatoriska artiklar som publiceras på kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.