Etnografisk metod, 6 hp

Ethnographic Methods, 6 credits

729A95

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Björn Alm

Kursansvarig

Björn Alm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2020) 202036-202102 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2020) 202036-202102 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs behörighet till Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa de viktigaste begreppen och perspektiven inom etnografisk metod
  • känna till de olika typer av problem som kan uppstå vid fältarbete, och kunna hantera dem
  • analysera data som har genererats av etnografisk metod
  • känna till den etnografiska metodens historia, redogöra för dess förhållande till andra metodtraditioner, och vara orienterad i den vetenskapskritiska debatten kring etnografisk metod.

Kursinnehåll

Kursen bygger på moment som kombinerar praktik och teori. Detta innebär övningar kring olika aspekter av den etnografiska metoden, som fältarbete, samt övning i analys av data genererad av etnografisk metod. Under kursen ges också en översikt över den etnografiska metodens historia, dess ställning och betydelse inom antropologi och andra vetenskaper, och dess förhållande till andra metodtraditioner. Andra frågor som behandlas är den vetenskapskritiska debatten kring etnografisk metod, och frågor om hur metoden kan utvecklas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen består av skriftliga inlämningsuppgifter som diskuteras på seminarier, samt en avslutande och övergripande skriftlig uppgift. Aktivt deltagande är obligatoriskt vid seminarierna. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Projektarbete 6 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.