Semiotik, 6 hp

Semiotics, 6 credits

729A96

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mathias Broth
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs behörighet till Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera och beskriva olika typer av tecken
  • analysera teckenanvändning hos människan
  • analysera multimodal och multimedial teckenanvändning
  • muntligt och skriftligt kritiskt granska och sakligt förhålla sig till semiotik i forskningen.

Kursinnehåll

Kursens mål är att studenten ska förvärva kunskaper om semiotisk teori och om multimodal och multimedial kommunikation ur ett semiotiskt perspektiv.

  • Introduktion till området semiotik
  • Semiotik och kommunikation
  • Multimodal och multimedial kommunikation
  • Semiotik och kognitionsvetenskap

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges i seminarieform som kräver aktivt deltagande av den studerande. Den studerandes deltagande kräver inläsning av litteratur, förberedelser inför diskussion i samarbete med andra kursdeltagare, skriftlig redovisning av seminariediskussioner, självständigt initiativ till att leta fram relevant forskningslitteratur utöver kurslitteraturen, samt att sammanfatta en forskningsartikel muntligt på ett slutseminarium och lämna in ett skriftligt referat av artikeln till kursledaren.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter på kurslitteraturen och en bedömning av studentens prestation på en muntlig och skriftlig presentation av en relevant forskningsartikel. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.