Kognitiv psykologi, 6 hp

Cognitive Psychology, 6 credits

729G02

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Daniel Västfjäll

Kursansvarig

Daniel Västfjäll

Studierektor eller motsvarande

Anneli Frostell
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 1 (HT 2017) 201739-201743 2+4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

samt de särskilda behörighetsregler som gäller för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra skriftligen för centrala teorier, modeller, metoder och forskningsfynd inom kognitiv psykologi,
- beskriva den kognitiva psykologins framväxt som vetenskaplig disciplin samt hur den förhåller sig till angränsade discipliner som neurovetenskap, lingvistik, filosofi och datavetenskap,
- förklara beteenden utifrån kognitiva teorier,
- jämföra olika förklaringar av samma fenomen och kunna
diskutera kritiskt kring sådana skillnader.

Kursinnehåll

Under kursens gång fokuseras följande områden:
- Psykologins historiska framväxt
- Grundläggande neuropsykologi
- Informationsbearbetning
- Fokuserad och delad uppmärksamhet, automatiserade och kontrollerade processer
- Medvetande och minne
- Sensorik och perception
- Representation och operationer
- Språk och tänkande, samt språkinlärning, −produktion och −förståelse
- Kontextualiserad och distribuerad kognition
- Problemlösning, beslutsfattande och logiskt tänkande
- Kreativitet och olika sorters intelligens, intelligenstest, arv och miljöpåverkan
- Kognitiv och sociokulturell utveckling samt kognitivt åldrande

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och aktivt deltagande på seminarier.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENA Tentamen 6 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Böcker

Sternberg, Robert J, Sternberg, Karin, (2017) Cognitive psychology 7. ed. Boston : Cengage Learning, 2017

ISBN: 9781305644656

Välj en av de valbara böckerna.

Sternberg, Robert J., (2009) Cognitive psychology 5. ed. International student edition Belmont, Calif. : Thomson/Wadsworth, 2009

ISBN: 9780495506324

Välj en av de valbara böckerna.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.