Kognitionspsykologiska datorlaborationer, 6 hp

Lab Course in Cognitive Psychology, 6 credits

729G05

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Felix Koch

Kursansvarig

Felix Koch

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 2 (VT 2018) 201804-201808 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörighetsregler som gäller för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda, samt att kurserna Kognitiv psykologi och Forskningsmetodik och statistik, eller motsvarande, är genomgångna.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- utforma, genomföra, analysera och tolka resultaten av kognitionspsykologiska experiment
- rapportera experiment skriftligen och på ett vetenskapligt sätt,
- diskutera och motivera val av teori, metod, analysmetoder och tolkning av resultat för ett experiment,
- sammanfatta, kritiskt granska och ge konstruktiv återkoppling på rapporter,
- använda datorer för styrning av experiment samt för insamling och analys av data.

Kursinnehåll

Kursens innehåll fokuserar
- experimentstyrning med datorer, sätt att kontrollera exponeringstider och mätning av responser,
- slumpfunktioner,
- instruktioner till försökspersoner,
- mätning av kognitiva processer genom error-rate och responstid,
- rapportskrivning enligt mall,
- opposition och försvar av rapporter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, laborationer och seminarier. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projektarbete 3 hp U, G, VG
OPPO Opponering 1 hp U, G
METO Metodpappret 1 hp U, G, VG
LABU Lab uppgifter 1 hp U, G, VG

Böcker

Kjellberg, Anders, Sörqvist, Patrik, (2011) Experimentell metodik för beteendevetare Lund : Studentliteratur, 2011

ISBN: 9789144109036

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.