Språkvetenskaplig databehandling, 6 hp

Computers in Linguistics, 6 credits

729G09

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Marco Kuhlmann

Kursansvarig

Marco Kuhlmann

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 2 (VT 2018) 201814-201818 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörighetsregler som gäller för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
− bearbeta texter och textsamlingar med datorverktyg och utarbeta enkla skript,
− reodgöra för hur formella grammatiker är uppbyggda och kan användas för modellering av strukturen i ord och meningar,
− redogöra för och värdera tillämpningar av dessa metoder för lingvistiska syften, särskilt korpuslingvistik och språkteknologi.

Kursinnehåll

Datorlaborationsövningar i morfologisk och syntaktisk analys med användning av textdata.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen på kursen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationshandledning. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Uppgift 2 hp U, G, VG
UPG1 Uppgift 4 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Beskow, Björn, Lager, Torbjörn, Nivre, Joakim, (1996) Elementa i generativ grammatik Lund : Studentlitteratur, 1996 ;

ISBN: 914461621X

Tillhandahålls som pdf med tillstånd från författarna

Josefsson, Gunlög, (2010) Svensk universitetsgrammatik för nybörjare 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144052045, 978914452045

Samma kursbok som används i 729G08 Lingvistik

Lindblad, Erik, (2006) Programmering i Python Lund : Studentlitteratur ; 2006

ISBN: 9144045204, 9789144045207

Endast kapitel 7

Kompletterande litteratur

Artiklar

On-line resurser på kurshemsidan

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.