Sammansatta kognitiva system, 6 hp

Joint Cognitive Systems, 6 credits

729G21

Kursen är nedlagd. Ersätts av 729G84.

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Magnus Bång

Kursansvarig

Magnus Bång

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 5 (HT 2019) 201934-201943 1 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201934-201943 1 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Masterprogram i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201934-201943 1 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen ska 42 högskolepoäng från första årskursen på det kogntitionsvetenskapliga kandidatprogrammet vara avklarade med godkänt resultat. Studenten ska också ha godkänt resultat på kursen Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, eller motsvarande. Den studerande ska vidare ha godkänt resultat på kursen Forskningsmetodik och statistik (6 hp) eller kursen Kvalitativa forskningsmetoder (6 hp), eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- använda teorier/modeller, forskningsmetoder och tillämpningar inom kognitiv systemvetenskap som är lämpliga för att framgångsrikt analysera sammansatta kognitiva system,
- redogöra för hur kognitiv systemvetenskap kan användas för att beskriva hur prestationen hos ett system kontinuerligt anpassas till förhållanden, och hur kunskap om detta kan användas till att gardera sig mot oväntade konsekvenser,
- redogöra för hur ett kognitivt system avgränsas utifrån ett kontrollperspektiv,
- redogöra för varför analys av risker och olyckor i samband med dessa typer av system är centrala för förmågan att hantera dem, samt demonstrera kännedom om vanliga olycksmodeller (sekventiella, epidemiska och systemiska olycksmodeller).

Kursinnehåll

Kursens innehåll fokuserar på sammansatta kognitiva system (Joint Cognitive Systems – JCS), vilket innebär system som omfattar människor, artefakter och sociala konstruktioner i samverkan. Aspekter som tas upp är:
- Perspektiv på analys och design av komplexa sammansatta system.
- Hur kognitiva system hanterar komplexitet i omvärlden
- Användning av tekniska och sociala artefakter
- Analys och design av sammansatta kognitiva system

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar med inslag av övningar, diskussionstillfällen och studiebesök. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

kursen examineras genom inlämningsuppgifter och skriftlig examination.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN2 Tentamen 5 hp U, G, VG
UPG1 Inlämningsuppgift 1 hp U, G, VG

Böcker

Hollnagel, Erik, Woods, David D., (2005) Joint cognitive systems : foundations of cognitive systems engineering Boca Raton, FL : Taylor & Francis, 2005.

ISBN: 9781420038194, 9780849328213

Artiklar

Artiklar som publiceras på kurshemsidan

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.