Kognition och funktionshinder, 6 hp

Cognition and Disability, 6 credits

729G23

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Henrik Danielsson

Kursansvarig

Henrik Danielsson

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 5 (HT 2019) 201934-201943 4 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201934-201943 4 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Masterprogram i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201934-201943 4 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen ska 42 högskolepoäng från första årskursen på det kogntitionsvetenskapliga kandidatprogrammet vara avklarade med godkänt resultat. Studenten ska också ha godkänt resultat på kursen Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, eller motsvarande. Den studerande ska vidare ha godkänt resultat på kursen IT och programmering: grundkurs (alt. Programmering och diskret matematik) (6 hp), eller Programmering och algoritmiskt tänkande (alt. Programmering och logik) (6 hp), eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och kritiskt reflektera kring centrala begrepp, teorier, modeller och forskningsresultat inom området kognition och funktionshinder,
- redogöra för och kritiskt reflektera kring tekniska, psykologiska och designmässiga möjligheter för att kompensera olika former av funktionsnedsättningar.
- redogöra för vad olika funktionsnedsättningar innebär och växla perspektiv utifrån olika funktionshinder, samt
- kunna tillämpa ovanstående i en utvärdering av artefakter.

Kursinnehåll

Centrala begrepp, teorier och fenomen inom området kognition och funktionshinder behandlas. Stor vikt läggs vid tekniska och designmässiga lösningar till problem vid olika funktionshinder.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, kursuppgifter samt självstudier.

Examination

Kursen examineras genom uppgifter på internet samt skriftlig och muntlig presentation av en utvärdering av artefakter. Uppgifterna på internet och den muntliga presentationen av utvärderingen är obligatoriska moment. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

 

 

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Examination 6 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Övrigt

Tillkommer On-line resurser. 

Kompletterande litteratur

Böcker

Björklund, Maria, Paulsson, Ulf, (2012) Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144059853

Rekommenderad kurslitteratur (inte obligatorisk)

Henry, Lucy, (2012) The development of working memory in children Los Angeles : SAGE, 2012

ISBN: 9781847873286, 1847873286, 9781847873293, 1847873294

Rekommenderad kurslitteratur (ej obligatorisk)

Hjelmquist, Erland, (2006) Inre och yttre världar : funktionshinder i psykologisk belysning Lund : Studentlitteratur, 2006

ISBN: 9144033583, 9789144033587

Rekommenderad kurslitteratur (ej obligatorisk)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.