Kvasiexperiment och statistisk analys, 6 hp

Quasi-Experimentation and Statistical Analysis, 6 credits

729G25

Kursen är nedlagd. Ersätts av 729G88.

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Rachel Ellis

Kursansvarig

Rachel Ellis

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 5 (HT 2019) 201944-202003 4 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201944-202003 4 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Masterprogram i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201944-202003 4 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen ska 42 högskolepoäng från första årskursen på det kogntitionsvetenskapliga kandidatprogrammet vara avklarade med godkänt resultat. Studenten ska också ha godkänt resultat på kursen Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, eller motsvarande. Den studerande ska vidare ha godkänt resultat på kursen Forskningsmetodik och statistik (6 hp) eller kursen Kvalitativa forskningsmetoder (6 hp), eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- designa en kvasi-experimentell studie utifrån en frågeställning
- genomföra en kvasi-experimentell studie på ett etiskt relevant sätt
- analysera data från en kvasi-experimentell studie
- tolka resultat från en kvasi-experimentell studie.

Kursinnehåll

Kursinnehållet belyser följande områden:
- design av forskningsstudier baserade på avancerade kvantitativa metoder
- validitet och reliabilitet
- statistiska analyser med 2 eller flera variabler, särskilt variansanalys
- tillämpad etik

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, grupparbeten och självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig examination, laborationer, och projektarbete.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projekt 5 hp U, G, VG
UPG3 Inlämningsuppgift 1 hp U, G, VG

Böcker

Field, Andy P., (2018) Discovering statistics using IBM SPSS statistics 5. ed. London : Sage Publications, [2018]

ISBN: 9781526419521, 1526419521

4th edition also ok!

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.