Webbprogrammering och databaser, 6 hp

Web Programming and Databases, 6 credits

729G28

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Eva Ragnemalm

Kursansvarig

Eva Ragnemalm

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 5 (HT 2019) 201934-201943 3 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201934-201943 3 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Masterprogram i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201934-201943 3 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen ska 42 högskolepoäng från första årskursen på det kogntitionsvetenskapliga kandidatprogrammet vara avklarade med godkänt resultat. Studenten ska också ha godkänt resultat på kursen Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, eller motsvarande. Den studerande ska vidare ha godkänt resultat på kursen IT och programmering: grundkurs (alt. Programmering och diskret matematik) (6 hp), eller Programmering och algoritmiskt tänkande (alt. Programmering och logik) (6 hp), eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för hur databaser fungerar och hur de kan användas,
- strukturera och arbeta med stora datamängder med hjälp av databasteknik,
- redogöra för centrala begrepp inom databasområdet,
- designa en datamodell med hjälp av ER-modellering,
- utforma och använda en relationsdatabas med hjälp av SQL,
- redogöra för vad som är bra design av en databas,
- skapa dynamiska web sidor som använder en relationsdatabas.

Kursinnehåll

Kursens innehåll fokuserar på:
- principer för och använding av vanliga databashanteringssystem
- metoder för databasdesign och databasanvändning, bl a Normalisering,
- datamodelleringstekniker: ER-modellen, relationsmodellen,
- Datamanipulering med SQL
- PHP programmering

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen kommer att vara uppbygd kring praktiska övningar där olika begrepp och tekniker exemplifieras. I kursen ingår också ett projekt.

Examination

Kursen examineras genom salstentamen, inlämningsuppgifter och ett projekt. Tentamen omfattar centrala begrepp inom databasområdet, datamodellering, normalisering och datamanipulering. I projektet examineras datamodellering, datamanipulering och PHP-programmering. Inlämningsuppgifterna examinerar datamanipulering.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laboration 3 hp U, G, VG
TEN1 Tentamen 3 hp U, G, VG
LAB2 Laboration 3 hp U, G

Böcker

Padron-McCarthy, Thomas, Risch, Tore, (2018) Databasteknik Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144069197

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.