Webbprogrammering och databaser, 6 hp

Web Programming and Databases, 6 credits

729G28

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Eva Ragnemalm

Kursansvarig

Eva Ragnemalm

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202146-202202 4 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2021) 202146-202202 4 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2021) 202146-202202 4 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap
 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A, Engelska B
samt
Godkänt 90 hp från programtermin 1 till 4, inklusive Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs 9 hp samt minst en av kurserna Informationsteknologi och programmering 12 hp, Forskningsmetodik och statistik 9 hp eller Kvalitativa forskningsmetoder 6 hp eller motsvarande.
eller
Godkänt 95 hp från programtermin 1 till 4 på kandidatprogrammet i systemvetenskap eller motsvarande 

Undantag för svenska.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för hur databaser fungerar och hur de kan användas,
 • strukturera och arbeta med stora datamängder med hjälp av databasteknik,
 • redogöra för centrala begrepp inom databasområdet,
 • designa en datamodell med hjälp av ER-modellering,
 • utforma och använda en relationsdatabas med hjälp av SQL,
 • redogöra för vad som är bra design av en databas,
 • skapa dynamiska web sidor som använder en relationsdatabas.

Kursinnehåll

Kursens innehåll fokuserar på:

 • principer för och använding av vanliga databashanteringssystem
 • metoder för databasdesign och databasanvändning, bl a Normalisering,
 • datamodelleringstekniker: ER-modellen, relationsmodellen,
 • Datamanipulering med SQL
 • PHP programmering

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen kommer att vara uppbygd kring praktiska övningar där olika begrepp och tekniker exemplifieras. I kursen ingår också ett projekt.

Examination

Kursen examineras genom salstentamen, inlämningsuppgifter och ett projekt. Tentamen omfattar centrala begrepp inom databasområdet, datamodellering, normalisering och datamanipulering. I projektet examineras datamodellering, datamanipulering och PHP-programmering. Inlämningsuppgifterna examinerar datamanipulering.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB2 Laboration 3 hp U, G
TEN1 Tentamen 3 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.