Gränssnittsdesign, 6 hp

User Interface Design, 6 credits

729G44

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mattias Arvola

Kursansvarig

Mattias Arvola

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 3 (HT 2018) 201842-201903 1+3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörighetsregler som gäller för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är uppfyllda, samt att IT och programmering: grundkurs (alt. Programmering och diskret matematik) (6 hp), eller Programmering och algoritmiskt tänkande (alt. Programmering och logik) (6 hp), eller motsvarande, är avklarade med godkänt resultat. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- göra uppgiftsanalys och granskning av gränssnittsdesign, särskilt utföra och rapportera grundläggande uppgiftsanalys för gränssnittsdesign och använda en granskningsmetod för att utvärdera användargränssnitt och rapportera resultaten av granskningen.
- göra skissning och motivering av gränssnittsdesign, särskilt använda skissning både för att generera idéer och för att bestämma utformning av användargränssnitt, beskriva och motivera gränssnittsdesign i termer av gränssnittsriktlinjer och designmönster.
- göra prototypning av gränssnitt och kvalitativa användbarhetstest, särskilt använda enklare prototypningsverktyg för att konstruera datorbaserade  gränssnittsprototyper planera, utföra och rapportera kvalitativa och formativa användbarhetstest.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska lära sig grunderna i människa-datorinteraktion för att designa användargränssnitt.
Kursen behandlar följande områden:
- Människa-datorinteraktion
- Användarupplevelse (eng. ’user experience’, UX) och användbarhet
- Tjänstedesign
- Kontextuella undersökningar
- Uppgiftsanalys
- Typer av användargränssnitt
- Skissning av gränssnitt
- Gränssnittsmönster
- Granskning av gränssnitt
- Informationsgrafik och visuell utformning av användargränssnitt
- Prototypning av gränssnitt
- Tänka-högt-protokoll
- Verktyg för enkla gränssnittsprototyper.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, lektioner och arbeten i grupp och individuellt. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter med muntlig och skriftlig examination. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
INL3 Datorprototyp 2 hp U, G, VG
INL2 Informationsgrafik och visuell design 2 hp U, G, VG
INL1 Gränssnitt 2 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Tidwell, Jenifer, (2011) Designing interfaces 2nd ed. Sebastopol, CA : O'Reilly, c2011

ISBN: 9781449379704, 1449379702, 9781449302832, 1449302831

Övrigt

Material tillgängligt online tillkommer

Kompletterande litteratur

Böcker

Arvola, Mattias, (2014) Interaktionsdesign och UX : om att skapa en god användarupplevelse 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144097640

Välj en av de valbara böckerna.

Preece, Jennifer, Rogers, Yvonne, Sharp, Helen, (2016) Interaktionsdesign : bortom människa-dator-interaktion Upplaga 1:1 Lund : Studentlitteratur, [2016]

ISBN: 9789144092072

Välj en av de valbara böckerna.

Sharp, Helen, Preece, Jennifer, Rogers, Yvonne, (2015) Interaction design : beyond human-computer interaction 4th ed. Chichester : Wiley, cop. 2015

ISBN: 9781119020752

Välj en av de valbara böckerna.

 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.