Interaktionsanalys, 6 hp

Interaction Analysis, 6 credits

729G45

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Allmän språkvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mathias Broth

Kursansvarig

Mathias Broth

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, international coordinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Tredjedelsfart, Dagtid) HT 2019 201944-202003 - Engelska Linköping, Valla
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 5 (HT 2019) 201944-202003 1 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201944-202003 1 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Masterprogram i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201944-202003 1 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Allmän språkvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen ska 42 högskolepoäng från första årskursen på det kogntitionsvetenskapliga kandidatprogrammet vara avklarade med godkänt resultat. Studenten ska också ha godkänt resultat på kursen Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, eller motsvarande. Den studerande ska vidare ha godkänt resultat på kursen Forskningsmetodik och statistik (6 hp) eller kursen Kvalitativa forskningsmetoder (6 hp), eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- planera och genomföra en för forskningssyften användbar videoinspelning på ett etiskt medvetet sätt,
- transkribera inspelade data enligt samtalsanalytiska konventioner,
- identifiera interaktionella fenomen,
- analysera verbala och icke-verbala interaktionella aspekter,
- tillämpa moderna interaktionsanalytiska metoder på empiriska data,
- redogöra för den teoretiska bakgrunden till interaktionsanalysens metodologi.

Kursinnehåll

Kursen ger en praktisk introduktion till mikroanalys av mänsklig interaktion. Studenterna involveras i en komplett forskningsprocess från etiska överväganden, datainsamling och transkription till identifikation av relevanta fenomen och metodologiska och analytiska argument. Kursen fokuserar på kognitiva, språkliga och sociala aspekter av interaktion i såväl institutionella som mera vardagliga sammanhang, och analys av verksamhetstyper, betydelser, lärande, förståelse och koordination. Verbala såväl som ickeverbala aspekter av mänskliga handlingar studeras, inklusive hur olika teknologier och artefakter mobiliseras som resurser i det interaktiva meningsskapandet. Den historiska bakgrund mot vilken metoden växte fram kommer att studeras, vilket uppmuntrar till en kritisk diskussion av såväl teori som resultat.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, datasessioner, fältarbete och kollegial granskning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen kan vid behov ges på engelska.

Examination

Examinationen omfattar aktivt deltagande i fältarbete, datasessioner och seminarier. Examinationen utgörs även av en skriftlig inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
INL1 Inlämningsuppgift (grupp) 3 hp U, G
INL2 Inlämningsuppgift (enskild) 3 hp U, G, VG

Böcker

Heath, Christian, Hindmarsh, Jon, Luff, Paul, (2010) Video in qualitative research : analysing social interaction in everyday life Los Angeles : SAGE, 2010

ISBN: 9781412929424, 1412929423, 9781412929431, 1412929431

Artiklar

Artiklar som publiceras på kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.