Projekthantering inom människa-teknikinteraktion, 6 hp

Project management in human-technology interaction, 6 credits

729G76

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Stefan Holmlid

Kursansvarig

Ana Kustrak Korper

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, international coordinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2019 201934-202003 Engelska Linköping, Valla
F7KKO Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Masterprogram i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen ska 42 högskolepoäng från det första året på det kogntitionsvetenskapliga kandidatprogrammet vara avklarade med godkänt resultat. Dessutom ska kursen Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, eller motsvarande, vara avklarad med godkänt resultat. Den studerande ska också ha godkänt resultat på en av kurserna IT och programmering: grundkurs (alt. Programmering och diskret matematik) (6 hp) eller kursen Programmering och algoritmiskt tänkande (alt. Programmering och logik) (6 hp), eller motsvarande. Dessutom ska studenten ha godkänt resultat på en av kursernaForskningsmetodik och statistik (6 hp) eller Kvalitativa forskningsmetoder (6 hp), eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- använda och värdera kunskaper och färdigheter gällande metoder för planering, strukturering och uppföljning av utvecklingsprojekt inom människa-teknikinteraktion (t.ex. interaktionsdesign och human factors)
- samarbeta och kommunicera inom en projektgrupp samt med intressenter för att gemensamt hantera ett avgränsat projekt inom givna ramar
- redogöra för och jämföra olika projektmodeller och projektmetoder inom människa-teknikinteraktion.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att bidra till kunskaper i projektmetodik för utveckling inom människa-teknikinteraktion. Kursens upplägg är centrerat kring ett utvecklingsprojekt som hanteras i mindre grupper med studenter som har olika roller. I projektarbetet tillämpas tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter inom människ-teknikinteraktion.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursens undervisning baseras på studenternas arbete i projektgrupper. Ett fokus är att studenterna tränar sig i att samarbeta och kommunicera med varandra och med andra intressenter. Ett annat fokus är att studenterna tränar sig i att förhålla sig till begränsande ramar och resurser som t.ex. tid. 
Studenterna tillämpar tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter och övar sig i att värdera dem. Studenterna reflekterar kring hur erfarenheter från projektarbetet kan appliceras i en vidare kontext. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig och muntlig projektrapportering, samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projekt 5 hp U, G, VG
UPG1 Reflektionsuppgift 1 hp U, G, VG

Böcker

Dalcher, Darren, Brodie, Lindsey, (2007) Successful IT projects London : Thomson Learning, c2007

ISBN: 9781844806997, 1844806995

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.