Interaktion, språk och kognition, 9 hp

Interaction, Language, and Cognition, 9 credits

729G77

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mathias Broth

Kursansvarig

Mathias Broth

Studierektor eller motsvarande

Mathias Broth
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 3 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Linköping O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt  
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • redogöra för människans språk och tal som kognitiv förmåga och kommunikativ resurs
 • planera och genomföra en för forskningssyften användbar videoinspelning på ett etiskt medvetet sätt 
 • transkribera inspelade data enligt samtalsanalytiska konventioner 
 • identifiera handlingar och praktiker i mänsklig interaktion 
 • utföra en grundläggande samtalsanalys av videoinspelade data, med avseende på såväl verbala som multimodala kommunikativa resurser 
 • redogöra för grundläggande relationer mellan interaktionsanalysens teori och metod
 • skriva en akademisk text med korrekt språkbehandling, stil och formalia

Kursinnehåll

I kursen tas olika perspektiv på förhållandet mellan interaktion, språk och kognition upp. Vidare ges en praktisk introduktion till mikroanalys av mänsklig interaktion. I kursen följs en komplett forskningsprocess från etiska överväganden, datainsamling och transkription till identifikation av relevanta fenomen och metodologiska och analytiska argument. I kursen fokuseras på kognitiva, språkliga och sociala aspekter av interaktion i såväl institutionella som mera vardagliga sammanhang, och analys av verksamhetstyper, betydelser, lärande, förståelse och koordination. Verbala såväl som ickeverbala aspekter av mänskliga handlingar studeras, inklusive hur olika teknologier och artefakter mobiliseras som resurser i det interaktiva meningsskapandet. Den historiska bakgrund mot vilken metoden växte fram studeras, inklusive en  kritisk diskussion av såväl teori som resultat.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, datasessioner, fältarbete och kollegial granskning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • aktivt deltagande i fältstudier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell muntlig redovisning, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig redovisning, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga ingående moment. Väl godkänt slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten på den individuella skriftliga tentamen och den individuella skriftliga redovisningen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG
RED1 Muntlig redovisning 1 hp U, G
OBL1 Obligatoriska seminarier 2 hp U, G
FÄLT Fältstudier 1 hp U, G
KTR1 Kontrollskrivning 2 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteratur

Kurslitteratur publiceras på kurshemsidan. En sammanställning av programmets kurslitteratur publiceras även i programrummet på Lisam. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.