Människan i komplexa system, 9 hp

Humans in Complex Systems, 9 credits

729G84

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Erik Prytz

Kursansvarig

Erik Prytz

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, international coordinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 202135-202145 4 Engelska Linköping, Valla
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202135-202145 4 Engelska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2021) 202135-202145 4 Engelska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2021) 202135-202145 4 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap
 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c och Matematik C
samt
Godkända 90 hp från programtermin 1 till 4, inklusive Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs 9 hp samt minst en av kurserna Informationsteknologi och programmering 12 hp, Forskningsmetodik och statistik 9 hp eller Kvalitativa forskningsmetoder 6 hp eller motsvarande.

(Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • ur ett historiskt perspektiv redogöra för och kontrastera centrala teorier inom forskningsområdet mänskligt beteende i komplexa sociotekniska system
 • tillämpa teorier och metoder från human factors (HF) och kognitiva system/cognitive systems engineering (CSE) för analys och utvärdering av komplexa människa-maskin-system och joint cognitive systems
 • redogöra för relevansen av olika HF-begrepp för att möjliggöra studier av människa-maskin-system
 • kritiskt reflektera över perspektiv och teoretiska grunder för systemkomplexitet, samt för design och kontroll av kognitiva system
 • analysera hur kognitiva system kan avgränsas utifrån ett kontrollperspektiv
 • förklara centrala begrepp och perspektiv på säkerhet i människa-maskin-system
 • redogöra för vanliga risk- och olycksanalysmetoder och -modeller för komplexa sociotekniska system

Kursinnehåll

Kursens innehåll är fokuserat på den mänskliga faktorn från ett systemperspektiv. I detta täcks både historiska och aktuella perspektiv på människo-centrerade systemanalyser, t.ex. cybernetik, human factors, och joint cognitive systems (JCS). I kursen ligger fokus på komplexa, tekniska system där människor, maskiner och artefakter och sociokulturella faktorer ingår och hur man ska designa, analysera och utvärdera sådana system från både mikro- och makroperspektiv.

Kursen täcker följande områden:

 • En introduktion till systemvetenskap, systemteori, cybernetik, cognitive systems engineering och resilience engineering
 • En fördjupning rörande centrala teoretiska koncept från kognitiv och teknisk psykologi och deras användningsområde i studier av komplexa, sociotekniska och kognitiva system
 • Hur grundläggande mät- och utvärderingsmetoder från teknisk psykologi (human factors) kan appliceras för att studera komplexa system
 • Hur människa-maskin-system, komplexa sociotekniska system och joint cognitive systems kan studeras från mikro- och makroperspektiv
 • En översyn av vanliga risk- och olycksanalysmetoder och -modeller.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • Individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UG
 • Gruppvisa inlämningsuppgifter, betygsskala: UG
 • Individuell skriftlig tentamen, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs minst Godkänt (E) på samtliga moment. Högre betyg baseras på den individuellt skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Individuella skriftliga uppgifter 1 hp U, G
GRP2 Gruppexamination 3 hp U, G
HEM1 Hemtentamen 5 hp EC

Övrigt

Kurslitteraturen består av artiklar och on-line material som kommer att specificeras på kurshemsidan.

Kurslitteraturen består av artiklar och on-line material som kommer att specificeras på kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.