Interaktionsdesign och användarupplevelse, 9 hp

Interaction Design and User Experience, 9 credits

729G85

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mattias Arvola

Kursansvarig

Mattias Arvola

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, international coordinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 202135-202145 1 Engelska Linköping, Valla
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2021) 202135-202145 1 Engelska Linköping, Valla V
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202135-202145 1 Engelska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2021) 202135-202145 1 Engelska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2021) 202135-202145 1 Engelska Linköping, Valla V
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram (Systemutveckling) 5 (HT 2021) 202135-202145 1 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap
 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A, Engelska B
samt
Godkänt 90 hp från programtermin 1 till 4, inklusive Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs 9 hp samt minst en av kurserna Informationsteknologi och programmering 12 hp, Forskningsmetodik och statistik 9 hp eller Kvalitativa forskningsmetoder 6 hp eller motsvarande.
eller
Godkänt 95 hp från programtermin 1 till 4 på kandidatprogrammet i systemvetenskap eller motsvarande 

(Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • Genomföra användarstudier
 • Generera idéer och skissa på konceptförslag i interaktionsdesign
 • Värdera och argumentera för ett förslag baserat på resultat från användarstudier i kommunikation med uppdragsgivare
 • Kravställa, skissa, utveckla och presentera prototyper av interaktiva produkter och tjänster för en uppdragsgivare
 • Använda designprinciper och riktlinjer i skissning och prototypning av användargränssnitt
 • Genomföra och för en uppdragsgivare presentera utvärdering av prototyper interaktiva produkter och tjänster med avseende på grundläggande mätning av och identifiering av problem i användarupplevelsen
 • Göra bedömningar inom användarupplevelse och interaktionsdesign med avseende på samhälleliga och etiska aspekter
 • Identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens inom användarupplevelse och interaktionsdesign

Kursinnehåll

I kursen behandlas yrkesmässiga processkunskaper inom interaktionsdesign och användarupplevelse. Det handlar särskilt om att lägga upp och genomföra en människocentrerad designprocess för interaktiva produkter och tjänster, inklusive att skissa på idéer och prototypa lösningar. Kursen bygger på designutmaningar från kund/beställare.

Färdigheter:

 • Genomförande av en interaktionsdesignprocess med kund- och användarperspektiv för en uppdragsgivare
 • Utformande av fungerande interaktiva produkter och tjänster
 • Utvärdering av användarupplevelse.

Ämnen:

 • Grundläggande begrepp inom människa-datorinteraktion
 • Designprinciper och riktlinjer för användargränssnitt
 • Prototypning av interaktiva produkter och tjänster
 • Designmetoder
 • Olika typer av användargränssnitt
 • Metoder för utvärdering av användarupplevelse och användbarhet.

Teknik:

 • Prototypingsverktyg (LoFi och HiFi) för utveckling av interaktiva produkter och tjänster
 • Interaktionsteknik.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, designarbete i samverkan med olika användargrupper och uppdragsgivare, muntliga presentationer och skrivna uppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:  

 • Aktivt deltagande i designarbete i grupp och redovisningar, betygsskala: UG
 • Individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. Högre betyg baseras på den individuella uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Praktiskt arbete 4 hp U, G
RED1 Muntlig redovisning 1 hp U, G
UPG1 Skriftlig inlämningsuppgift 4 hp EC

Böcker

Arvola, Mattias, (i tryck) Interaktionsdesign och UX : om att skapa goda användarupplevelser andra upplagan

Välj en av böckerna av Arvola eller Goodwin.

Goodwin, Kim, (2009) Designing for the digital age : how to create human-centered products and services

ISBN: 780470229101, 0470229101

Välj en av böckerna av Arvola eller Goodwin.

Schlatter, Tania, Verfasser, Levinson, Deborah A., Verfasser, (2013) Visual usability : principles and practices for designing digital applications

ISBN: 9780123985361, 0123985366

Artiklar

Bardzell, S., Feminist HCI: Taking stock and outlining an agenda for design
Preist, C., Schien, D., Blevis, E., Understanding and mitigating the effects of device and cloud service design decisions on the environmental footprint of digital infrastructure

Övrigt

Referensmaterial

Gränssnittsriktlinjer och utvärderingsmetoder tillgängliga online tillkommer som referenslitteratur.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.