Interaktionsprogrammering, 6 hp

Interaction Programming, 6 credits

729G87

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Jody Foo

Kursansvarig

Jody Foo

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, international coordinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 202146-202202 3 Engelska Linköping, Valla
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2021) 202146-202202 3 Engelska Linköping, Valla V
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202146-202202 3 Engelska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2021) 202146-202202 3 Engelska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2021) 202146-202202 3 Engelska Linköping, Valla V
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram (Systemutveckling) 5 (HT 2021) 202146-202202 3 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
 • Masterprogram i kognitionsvetenskap
 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
 • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A, Engelska B
samt
Godkänt 90 hp från programtermin 1 till 4, inklusive Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs 9 hp samt minst en av kurserna Informationsteknologi och programmering 12 hp, Forskningsmetodik och statistik 9 hp eller Kvalitativa forskningsmetoder 6 hp eller motsvarande.
eller
Godkänt 95 hp från programtermin 1 till 4 på kandidatprogrammet i systemvetenskap eller motsvarande 

(Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • implementera ett interaktivt användargränssnitt med hjälp av ett utvecklingsramverk
 • identifiera och beskriva komponenter i ett användargränssnitt
 • implementera en komponent i ett användargränssnitt givet en beskrivning
 • redogöra för den programmeringsmässiga komplexiteten i en uppsättning interaktionstekniker

Kursinnehåll

I kursen behandlas följande:

 • interaktionsprogrammering med ramverk (t.ex. HTML5+jQuery)
 • interaktion via text
 • användning av interaktiva element inom ett ramverk
 • eventhantering
 • hantering av input från mus, tangentbord, etc.
 • animering

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, grupparbete och ett projektarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • skriftliga laborationsuppgifter i grupp, betygsskala: EC
 • individuell muntlig redovisning av laborationsuppgifter, betygsskala: EC
 • skriftliga projektuppgifter i grupp, betygsskala: EC
 • individuell muntlig redovisning av projektuppgifter, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs minst Godkänt (E) på samtliga moment. Högre slutbetyg baseras på medianen av laborations- och projektuppgifterna.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 3 hp EC
PRO1 Projektuppgifter 3 hp EC

Kompletterande litteratur

Böcker

McFarland, David Sawyer, (2014) JavaScript & jQuery : the missing manual [3. ed.] Sebastopol, CA : O'Reilly, 2014.

ISBN: 9781491947074

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.