Kvasiexperiment och statistisk analys, 6 hp

Quasi-Experimentation and Statistical Analysis, 6 credits

729G88

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Rachel Ellis

Kursansvarig

Rachel Ellis

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, international coordinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 202146-202202 1 Engelska Linköping, Valla
F7KKO Kognitionsvetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202146-202202 1 Engelska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2021) 202146-202202 1 Engelska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2021) 202146-202202 1 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap
 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c och Matematik C
samt
Godkänt 40 hp från programtermin 1 och 2, inklusive Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs 9 hp samt
minst en av kurserna Informationsteknologi och programmering 12 hp, Forskningsmetodik och statistik 9 hp eller Kvalitativa forskningsmetoder 6 hp eller motsvarande. 

Undantag för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • designa en kvasi-experimentell studie utifrån en frågeställning
 • genomföra en kvasi-experimentell studie på ett etiskt relevant sätt
 • analysera data från en kvasi-experimentell studie
 • tolka resultat från en kvasi-experimentell studie

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • design av kvasiexperimentella forskningsstudier baserade på avancerade kvantitativa metoder
 • validitet och reliabilitet
 • statistiska analyser med två eller flera variabler, särskilt ANOVA & multipel regressionsanalys
 • kritisk granskning av vetenskapliga texter
 • skrivande av vetenskapliga texter
 • tillämpad etik

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och grupparbeten. Studenten förväntas bedriva självstudier individuellt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom:

 • projektarbete med skriftlig och muntlig redovisning, betygsskala: EC
 • individuella skriftliga redovisningar, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. Högre betyg grundas på projektarbete.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 1 hp U, G
UPG1 Individuell skriftlig redovisning 1 hp U, G
PRO1 Projekt 4 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.