Mikroekonomisk teori, 7.5 hp

Microeconomic Theory, 7.5 credits

730A05

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ali Ahmed

Kursansvarig

Ali Ahmed

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Marie Karlsson, administratör

Susanne Ljungquist Stafstedt , studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2018 201834-201843 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7MNE Masterprogram i nationalekonomi 1 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i nationalekonomi
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Genomgången Nationalekonomi grundkurs 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30 hp med minst 60 hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna

 • redogöra för samt med hjälp av matematiska analysmetoder härleda samband inom centrala delar av den mikroekonomiska teorin omfattande konsumtionsteori, produktionsteori, beslutsteori, spelteori, jämviktsteori och välfärdsteori.
 • analysera mikroekonomiska problem med hjälp av dessa teorier.
 • redogöra för och tillämpa de centrala principerna i mikroekonomiskteoretisk analys dvs optimering, jämviktsanalys och komparativ statik.

Kursinnehåll

 • Grundläggande antaganden, härledningar och begrepp inom konsumentteorin. Preferenser, restriktioner och konsumentens optimala val. Dualitet i konsumentteorin, indirekt nyttofunktion och utgiftsfunktion. Härledning av den Marshallianska och Hicksianska efterfrågefunktionen samt Slutskyekvationen.
 • Grundläggande antaganden, härledningar och begrepp inom produktionsteorin. Produktionsfunktionen och dess egenskaper. Kostnadsminimering och vinstmaximering. Härledning av kostnadsfunktionen, vinsfunktionen och de betingade och obetingade faktorefterfrågefunktionerna.
 • Beslutsfattande vid risk och osäkerhet, von Neumann-Morgensterns teori om förväntad nytta och grunderna i försäkringsteorin.
 • Grundläggande spelteori. Elementära spel i normal och dynamisk form.
 • Partiell jämvikt på en marknad med fullständig konkurrens på kort och lång sikt. Partiell jämvikt vid ofullkomlig konkurrens. Jämvikt på en monopolmarknad, prisdiskriminering och välfärdseffekter.
 • Allmän jämvikt, existens och stabilitet samt Walras lag och Walrasiansk jämvikt.
 • Välfärdsteorins grunder. Paretoeffektivitet och välfärdsteorins första och andra fundamentala teorem.
 • Samhälleliga och aggregerade val samt Arrows omöjlighetsteorem.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar och lektioner med redovisning av övningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandleningen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Gravelle, Hugh, Rees, Ray, (2004) Microeconomics 3. ed. Harlow : Prentice Hall, 2004

ISBN: 0582404878, 9780582404878

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.