Institutionell teori och analys, 7.5 hp

Institutional Theory and Analysis, 7.5 credits

730A22

Kursen är nedlagd. Ersätts av 730A32.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Peter Andersson, Peter Andersson

Kursansvarig

Peter Andersson, Hans Sjögren

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Marie Karlsson, administratör

Susanne Ljungquist Stafstedt , studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2018 201844-201903 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
F7MNE Masterprogram i nationalekonomi 1 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i nationalekonomi
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Genomgången Nationalekonomi grundkurs 30hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30hp med minst 60hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • redogöra för och kritiskt granska institutionell teori och metod.
  • kritiskt granska och sakligt förhålla sig institutionell forskning.
  • tillämpa institutionell teori i analysen till ekonomiska problemställningar.

Kursinnehåll

På kursen kommer institutionell teori presenteras och användas för att analysera institutioners inverkan på ekonomiska och politiska utfall samt på aktörers beteende. Centralt för kursen är begrepp som ’transaktionskostnader’, ’äganderätt’, ’allmänningens tragedi’, ’rent-seeking’, ’förtroende’, ’opportunistiskt beteende’, ’principal-agent’, ’governance structures’ och ’regleringar’. Centralt är också att studera drivkrafterna bakom institutionell förändring och ekonomisk omvandling. Slutligen kommer frågan om hur människor agerar och interagerar i en komplex värld och hur institutioner kan visas vara ett svar på transaktionskostnader, begränsad information, begränsad rationalitet, kulturella faktorer och beteendemässiga bias som kan uppfattas som irrationalitet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen omfattar föreläsningar, litteratur- och fallseminarier. Studenten förväntas också bedriva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier och genom skrivna seminarierapporter. Detaljerad information finns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ITA4 Reglerande institutioner 2 hp U, G, VG
ITA3 Institutioner och kollektiva dilemman 1.5 hp U, G, VG
ITA2 Institutionell förändring 2 hp U, G, VG
ITA1 Institutionell teori 2 hp U, G, VG

Böcker

Lindvall, Johannes, Rothstein, Bo, (2010) Vägar till välstånd : sambandet mellan demokrati och marknadsekonomi 1. uppl. Stockholm : SNS förlag, 2010

ISBN: 9789186203498

North, Douglass C., Karlsson, Ingemar, (2006) Att förstå ekonomi i förändring 1. uppl. Stockholm : SNS förlag, 2006

ISBN: 9185355372, 9789185355372

Ostrom, Elinor, (1990) Governing the commons : the evolution of institutions for collective action Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1990

ISBN: 0521405998, 0521371015, 9780521405997, 9780521371018

Ostrom, Elinor, Torhell, Sven-Erik, (2009) Allmänningen som samhällsinstitution Lund : Arkiv, 2009

ISBN: 9789179242206

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.