Spelteori, 7.5 hp

Game Theory, 7.5 credits

730A23

Kursen är nedlagd. Ersätts av 730A28.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Kinga Barrafrem

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Marie Karlsson, administratör

Susanne Ljungquist Stafstedt , studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2018 201834-201843 Engelska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7MNE Masterprogram i nationalekonomi 1 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla O
F7MNE Masterprogram i nationalekonomi (Ekonomisk analys) 3 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i nationalekonomi
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Genomgången Nationalekonomi grundkurser 30hp, Nationalekonomi fortsättningskurser 30hp och Nationalekonomi fördjupningskurser 30hp med minst 60hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för och kritiskt granska spelteori och dess metod.
 • kritiskt granska och sakligt förhålla sig till spelteoretisk forskning.
 • tillämpa spelteori i analysen av ekonomiska problemställningar.

Kursinnehåll

Kursen behandlar spelteorins grunder med fokus på analys av jämviktslösningar under olika förutsättningar/antaganden. En stor del av kursen kommer att ägnas tillämpningar av spelteori i analys av strategiskt beteende och dess ekonomiska konsekvenser.
På kursen kommer följande att behandlas:

 • Analys av Nash-jämvikter i spel med fullständig information.
 • Analys av mixade jämvikter.
 • Spel i extensiv och normal form.
 • Analys av Bayesianska jämvikter i spel med ofullständig information.
 • Analys av upprepade spel.
 • Förhandlingsspel.
 • Analys av förtroenderelationer och opportunistiskt beteende.
 • Analys av rationellt och irrationellt beteende.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen omfattar föreläsningar och seminarier. Studenten förväntas också bedriva självstudier.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig tentamen och genom aktivt deltagande på seminarier. Detaljerad information återfinns i studievägledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM3 Seminarium 3 0 hp U, G
SEM2 Seminarium 2 0 hp U, G
SEM1 Seminarium 1 0 hp U, G
TENT Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Dixit, Avinash K., Nalebuff, Barry, (2008) The art of strategy : a game theorist's guide to success in business & life 1. ed. New York : W.W. Norton & Company, cop. 2008

ISBN: 9780393062434, 0393062430, 9780393337174, 0393337170

Osborne, Martin J., (2009) An introduction to game theory 1st international ed. New York : Oxford University Press, c2009.

ISBN: 9780195322484, 0195322487

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.