Mikroekonomisk teori, 7.5 hp

Microeconomic Theory, 7.5 credits

730A25

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ali Ahmed

Kursansvarig

Ali Ahmed

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Kinga Barrafrem, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202434-202443 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202434-202443 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7MNA Nationalekonomi, masterprogram 1 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurser, 30 hp
 • Nationalekonomi, fortsättningskurser, 30 hp
 • Nationalekonomi, fördjupningskurser, 30 hp med minst 60 hp godkända
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för samt, med hjälp av matematiska analysmetoder, härleda samband inom centrala delar av mikroekonomisk teori

Färdighet och förmåga

 • använda makroekonomiska teorier för att predicera rationella beslut
 • tillämpa mikroekonomiska teorier för att förstå effekten av incitament vid beslutsfattande
 • använda mikroekonomiska teorier för att analysera effekten av beslutskontext

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och diskutera ekonomiska och samhällsrelaterade problem med hjälp av mikroekonomisk teori

Kursinnehåll

I kursen behandlas: 

 • Grundläggande antaganden, härledningar och begrepp inom konsumentteorin. Dualitet i konsumentteorin, indirekt nyttofunktion och utgiftsfunktion. Härledning av den Marshallianska och Hicksianska efterfrågefunktionen samt Slutskyekvationen.
 • Grundläggande antaganden, härledningar och begrepp inom produktionsteorin. Härledning av kostnadsfunktionen, vinstfunktionen och de betingade och obetingade faktorefterfrågefunktionerna.
 • Beslutsfattande vid risk och osäkerhet, von Neumann-Morgensterns teori om förväntad nytta.
 • Partiell jämvikt på en marknad med fullständig konkurrens på kort och lång sikt. Partiell jämvikt vid ofullkomlig konkurrens. Jämvikt på en monopolmarknad, prisdiskriminering och välfärdseffekter.
 • Allmän jämvikt, existens och stabilitet samt Walras lag och Walrasiansk jämvikt.
 • Välfärdsteorins grunder. Paretoeffektivitet och välfärdsteorins första och andra fundamentala teorem.
 • Samhälleliga och aggregerade val samt Arrows omöjlighetsteorem.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar och lektioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisnings- och examinationsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Se under fliken "Övriga dokument" för ev. kompletterande litteraturlista.
Gravelle, Hugh, Rees, Ray, (2004) Microeconomics 3. ed. Harlow : Prentice Hall, 2004

ISBN: 0582404878, 9780582404878

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.