Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata, 7.5 hp

Econometrics: Analysis of Cross-Section and Panel Data Material, 7.5 credits

730A30

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

David Andersson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 202044-202103 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 202044-202103 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla V
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 1 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i nationalekonomi
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurser 30 hp, Nationalekonomi, fortsättningskurser 30 hp och Nationalekonomi, fördjupningskurser 30 hp med minst 60 hp godkända
 • Ekonometri 7,5 hp
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • självständigt genomföra ekonometriska studier, baserad på panel- och tvärsnittsdata, inom mikro-, makro- och finansiell ekonomi med hjälp av ekonometrisk metod
 • redogöra för ekonometriska problem som kan kopplas till heterogenitet, identifikation, selektiva urval och olika former av begränsningar hos datamängden liksom för lösningar på dessa problem
 • teoretiskt analysera problem och lösningar i ekonometriska studier baserade på panel- och tvärsnittsdata
 • redogöra för val av estimationsmetoder, kriterier och tester som leder till välspecificerade ekonometriska modeller

Kursinnehåll

I kursen behandlas typiska problemställningar inom ekonometriskt utredningsarbete och forskning. 

Moment som tas upp är modeller för paneldata där data består av en serie observationer över tiden av samma enhet, modeller där den beroende variabeln är censurerad eller begränsad i någon form så att den t.ex. aldrig kan vara negativ eller endast antar ett fåtal diskreta värden - i det enklaste fallet noll eller ett - för att beskriva ömsesidigt uteslutande val eller utfall. Som exempel på modeller kan nämnas Tobit-, Logit- och Probit-modeller och andra liknande modeller. I samband med dessa modeller diskuteras också urvals-problem, som uppkommer när observationer på den beroende variabeln inte har genererats från ett slumpmässigt urval utan har genererats via någon annan process. Ett exempel på det senare är när urvalet bara består av försökspersoner som frivilligt anmälde sig till att delta i experimentet, eller bara av de variabler som går att mäta.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • skriftliga inlämningsuppgifter i grupp, betygsskala: UG

För godkänt slutbetyg krävs godkänt på alla moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studievägledningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
INUP Inlämningsuppgift 0 hp U, G
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Angrist, Joshua David, Verfasser, Pischke, Jörn-Steffen, Verfasser, (2015) Mastering 'metrics. : The path from cause to effect.

ISBN: 0691152845, 9780691152844

Wooldridge, Jeffrey M., Verfasser, (2016) Introductory econometrics : a modern approach

ISBN: 9781305270107, 130527010X

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.