Masterprogram i nationalekonomi, 120 hp

Master programme in Economics, 120 credits

F7MNE

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ekonomie masterexamen eller Filosofie masterexamen i nationalekonomi

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i nationalekonomi är ett utbildningsprogram på avancerad nivå som leder till en masterexamen i nationalekonomi. 

Utbildningen syftar till att göra den studerande anställningsbar på en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad för ekonomer och samhällsvetare med inriktning mot analytiska, beslutsfattande, förvaltande, kunskapsförmedlande, rådgivande och utredande arbetsuppgifter inom såväl offentlig som privat verksamhet. Utbildningen syftar även till att förbereda den studerande för studier på forskarnivå.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen:

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet nationalekonomi, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete;
 • visa fördjupad metodkunskap inom nationalekonomi.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information;
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar;
 • planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete;
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper;
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att inom nationalekonomi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter;
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete;
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används;
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Masterprogrammet i nationalekonomi är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar två års heltidsstudier (120 hp). Programmet omfattar 90 hp studier i nationalekonomi på avancerad nivå samt 30 hp studier i valfritt ämne på grundnivå eller avancerad nivå.

Den första terminen på programmet är gemensam för alla studenter och omfattar avancerade kurser i nationalekonomi.

Den andra terminen är en valbar termin. Under denna termin finns möjlighet att läsa kurser inom såväl nationalekonomi som andra ämnen, exempelvis företagsekonomi, programmering, språk, statsvetenskap. Kurserna kan vara på grundnivå eller avancerad nivå. De kan ges vid Linköpings universitet eller vid annat lärosäte inom Sverige eller utomlands. 

Programmet tillser att det alltid finns kurser som den studerande kan läsa vid LiU under den andra terminen. I det fasta utbudet ingår en praktikkurs om 30 hp eller 15 hp med fokus på utredande verksamhet. I det fasta utbudet finns också olika kurser på grund- och avancerad nivå i nationalekonomi. Det finns också möjlighet att läsa kurser i finansiell ekonomi som ger behörighet till att välja Finansiell ekonomi som inriktning under den tredje terminen. Utbildningens andra termin erbjuder således möjlighet till breddning inom valfritt ämne, specialisering i nationalekonomi eller möjlighet till praktik.

Inför den tredje terminen väljer den studerande fördjupningsinriktning: Ekonomisk analys eller Finansiell ekonomi. Första hälften av tredje terminen innefattar kurser inom vald fördjupningsinriktning. Under andra hälften av den tredje terminen läser studenterna återigen gemensamma kurser i nationalekonomi på avancerad nivå. Under den fjärde terminen skrivs en masteruppsats i nationalekonomi inom ramen för vald fördjupningsinriktning.

Programupplägget innebär att den studerande läser minst 90hp kurser i nationalekonomi på avancerad nivå inklusive masteruppsatsen. Programmet omfattar en bredd av avancerade kurser inom såväl mikroekonomi, makroekonomi som ekonometri. Dessa kurser förbereder för en kommande yrkesverksamhet som ekonom och samhällsvetare samt för studier på forskarnivå. 

Inriktningar

Den studerande väljer, inför den tredje terminen, fördjupningsinriktning mot ekonomisk analys eller finansiell ekonomi. Under den tredje terminen läser den studerande kurser om totalt 15 hp inom vald inriktning. Masteruppsatsen skrivs primärt inom vald inriktning. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kurserna i nationalekonomi på avancerad nivå samläses med studenter från Civilekonomprogrammet, Internationella Civilekonomprogrammet och Fristående kurs. Kurserna är planerade och placerade för att skapa progression och sammanhållning av programmet. Kurserna omfattar olika arbetsformer anpassade för varje enskild kurs inom ramen för en gemensam pedagogisk grundsyn om studentcentrerat lärande. Arbetsformerna spänner mellan lärarledd salsundervisning, självstudier, grupparbeten, projektarbeten, seminarier, individuell handledning, laborationer och fallstudier (”case”). Under programmet tränas den studerandes färdighet i att: 

 • arbeta i grupp,
 • argumentera,
 • från olika perspektiv analysera ekonomiska problem,
 • förklara ämnesspecifika frågor, 
 • kritiskt värdera information, 
 • läsa och förstå vetenskapliga texter, 
 • professionellt kommunicera muntligt och skriftligt,
 • självständigt lösa problem, 
 • tillämpa matematik och statistiska metoder samt 
 • tillämpa vetenskapliga metoder. 

Programmets samtliga kurser skall också kännetecknas av:

 • Tydlighet, vilket betyder att det skall finnas konsistenta och tydliga mål, spelregler och rollfördelning mellan lärare, studenter och ledning;
 • Engagemang, som står för att programmet skall erbjuda meningsfulla utmaningar, ett medägarskap för de studerande i läraruppgiften och aktiverande arbetsformer med syfte att skapa engagemang och medvetna studenter som tar ansvar för sitt lärande;
 • Samspel mellan studenter och med läraren, vilket är betydelsefullt för studentens lärande och att omgivningen därmed är en viktig utgångspunkt för lärande, i vilken studenterna själva skall ses som betydelsefulla resurser för varandra; samt
 • Återkoppling så att studenterna skall ges möjlighet att utveckla förmågan att bedöma sin egen kunskapsutveckling genom kontinuerligt stöd för reflektion och organiserad återkoppling.

Kurserna examineras med en för varje kurs avpassad examinationsform som t.ex. salstentamen, skrivna rapporter, muntliga presentationer, seminariedeltagande, laborationer och hemtentamina. Variationen syftar till att säkerställa examinering med mycket hög uppfyllelse av examensmålens krav om kunskap, förståelse, färdighet, värderingsförmåga och förhållningssätt. Variationen syftar också till att möta den mångfald som programmets studenter representerar. Olika studerande har olika lärprofil och examinationsformerna inom programmet ger möjlighet att fånga upp dessa variationer inom ramen för programmets övergripande mål.

I kursplaner beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination. 

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet nationalekonomi eller motsvarande
 • Genomgången kurs i Ekonometri
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Examenskrav

  Programmet leder till en Ekonomie- eller en Filosofie masterexamen i nationalekonomi. Student som uppfyller kraven för masterexamen erhåller ett tvåspråkigt examensbevis på svenska och engelska. 

  Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande.

  Examensbenämning på svenska

  Ekonomie masterexamen eller Filosofie masterexamen i nationalekonomi

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science in Economics or Degree of Master of Social Science with a major in Economics

  Särskild information

  Tillgodoräknande av utlandsstudier

  Den studerande har möjlighet att få upp till en termins utlandsstudier 30hp tillgodoräknade inom programmet. Den studerande bör inhämta ett förhandsbesked innan utlandsstudier påbörjas, för att säkerställa att de kurser som inhämtas vid de utländska lärosätena till innehåll och omfattning kan tillgodoräknas i en masterexamen i nationalekonomi.

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande. 

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska men engelska kan förekomma. 

  Termin 1 HT 2020

  Termin 2 VT 2021

  Termin 3 HT 2021

  Termin 4 VT 2022