Makroekonomi, 10 hp

Macroeconomics, 10 credits

730G43

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mimmi Gustafsson

Kursansvarig

Mimmi Gustafsson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 2 (VT 2022) 202217-202223 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Målet för lärandet är att studenten skall utveckla sin kunskap om begrepp, faktiska förhållanden och makroekonomisk teori. Detta skall leda till en förmåga att tolka information om makroekonomiska förhållanden samt till en förmåga att analysera utvecklingen på det makroekonomiska området.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • identifiera viktiga begrepp inom det makroekonomiska området.
 • beskriva vad de centrala makroekonomiska frågeställningarna består i och varför de anses viktiga.
 • beskriva hur en makroekonomisk modell baserad på jämviktsvillkor i varu-, finans- och arbetsmarknad byggs.
 • förklara hur de viktiga makroekonomiska variablerna bestäms samt deras inbördes beroende.
 • analysera effekterna av störningar och av ekonomisk politik, så kallad stabiliseringspolitik.
 • bedöma den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar.
 • analysera ett ekonomiskt läge och en framtida utveckling.
 • förstå de särskilda förutsättningar som gäller för små öppna ekonomier.
 • redogöra för och tillämpa tillväxtteori

Kursinnehåll

Under kursen introduceras viktiga makroekonomiska begrepp och samband, och makroekonomiska mål gällande tillväxt, inflation, arbetslöshet och sysselsättning diskuteras. Vidare behandlas även en modell för makroekonomisk konjukturanalys, där varu-, finans- (penning-, valuta- och obligationsmarknader), och arbetsmarknaden ingår. Den grundläggande, så kallade Keynesianska teorin utgör basen för den kortsiktiga konjukturanalysen. De faktorer som bestämmer utbudet och efterfrågan och sambanden dem emellan behandlas, och modellen utvidgas även till att gälla öppen ekonomier. En kort introduktion till tillväxtteori och -empiri behandlas också i kursen.

Möjligheter och problem med att bedriva ekonomisk politik, främst stabiliseringspolitik i syfte att dämpa konjuktursvängningarna disktureras och den studerande får därvid möjlighet att relatera den makroekonomiska teorin till olika aktuella problem. Den teoretiska modellkonstruktionen belyses löpande med historiska och aktuella makroekonomiska exempel.

Undervisnings- och arbetsformer

Den studerande får undervisning i form av övningar och föreläsningar. På övningarna diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Föreläsningarna hjälper den studerande att strukturera och förstå kursinnehlållet och ger exempel från den makroekonomiska utvecklingen. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter och problem till vilka lösningar i vissa fall tillhandahålls. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • skriftligt grupparbete, betygsskala: UG
 • muntlig presentation, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarium, betygsskala: D


För godkänt slutbetyg krävs godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 9 hp U, G, VG
SEM1 Seminarium 0 hp D
UPG3 Skriftlig redovisning av grupparbete 1 hp U, G
RED3 Muntlig redovisning av grupparbete 0 hp U, G

Böcker

Calmfors, L., Flam, H., Hassler, J. & Krusell, P., Makroekonomi, Liber.

Övrigt

Artiklar och kompendium tillkommer på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.