Mikroekonomi, 12 hp

Microeconomics, 12 credits

730G60

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Pernilla Ivehammar

Kursansvarig

Pernilla Ivehammar

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 3 (HT 2022) 202237-202245 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
Introduktionskurs i nationalekonomi, 8 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för resursfördelningen via prisbildningen fungerar i en marknadsekonomi under olika marknadsformer
 • redogöra för innebörden av effektiv resursfördelning, ha förståelse för vilka förhållanden på en marknad som leder till effektiv resursfördelning samt förstå vilka förhållanden som leder till att marknader inte fungerar effektivt
 • redogöra för varför man utför samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler och hur man går tillväga
 • förklara för välfärdseffekterna av handel och handelspolitik
 • tillämpa nationalekonomiska modeller för att analysera mikroekonomiska problem
 • förklara hur marknader påverkas av olika typer av störningar som exempelvis efterfrågeförändringar och statliga ingripanden
 • avgöra om en marknad är effektiv eller ej, samt vad som kan öka effektiviteten
 • utvärdera välfärdseffekterna av offentliga beslut

Kursinnehåll

I kursen behandlas

 • teorier för hur hushållet gör sina val på varu- och faktormarknaden samt hur valet påverkas av en förändring av priser, löner och inkomst.
 • hur resursfördelningen för varor, tjänster och produktionsfaktorer fungerar vid olika former av ofullständig konkurrens, som monopol, monopolistisk konkurrens och oligopol. Detta moment innehåller också grunderna i spelteorin.
 • den ekonomiska välfärdsteorins grundläggande begrepp, hur man i välfärdsteorin definierar samhällsekonomisk effektivitet samt hur en ekonomi med fullständig konkurrens på alla marknader i det ideala fallet leder till samhällsekonomisk effektivitet.
 • vilka förhållanden som gör att marknader inte fungerar samhällsekonomiskt effektivt samt vilka åtgärder som då kan vidtas.
 • hur man utifrån ett s.k. public-choice perspektiv kan förklara varför offentliga ingrepp i marknadsekonomin ibland kan innebära försämrad effektivitet.
 • hur effektiviteten påverkas av olika slag av skatter och olika sätt att avgiftsbelägga offentligt tillhandahållna varor och tjänster.
 • varför man utför samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler och hur man går tillväga.
 •  För välfärdseffekterna av handel och handelspolitik
 • aktuell ekonomisk politik, som exempel kan nämnas miljöpolitik och bostadspolitik men.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen på kursen sker i form av forskningar, övningar, räknestugor och seminarium. På dessa övningarna uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Föreläsningarna hjälper den studerande att strukturera och förstå kursinnehållet. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen samt ett grupparbete.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 10.5 hp U, G, VG
GRUP Grupparbete 1.5 hp U, G

Böcker

Goolsbee, Austan, Levitt, Steven D., Syverson, Chad, (2016) Microeconomics 2. ed. New York : Worth, 2016

ISBN: 9781464187025

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.