Utredningsarbete, 7.5 hp

Diagnostic Work, 7.5 credits

730G67

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mimmi Gustafsson

Kursansvarig

Mimmi Gustafsson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2021) 202134-202203 Svenska Linköping V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

  • genomföra en utredning som svarar mot givna direktiv/utredningsuppdrag och som uppfyller de kvalitetskrav som ställs på en utredning.

Kursinnehåll

Den studerande arbetar med att i mindre grupper självständigt strukturera och analysera ett samhällsproblem i form av ett givet utredningsuppdrag, vilket ska resultera i ett förslag till lösning som kommuniceras skriftligt och muntligt. I arbetet ska relevant innehåll från kurserna i nationalekonomi samt övriga kurser inom programmet tillämpas.

Därutöver fungerar man som uppdragsgivare för en annan grupps utredningsarbete, vilket innebär uppföljning löpande under arbetets gång och i efterhand.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av handledning till utredningsarbetet samt seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom det utredningsarbete som framläggs vid kursens slut samt deltagande i obligatoriska seminarier med muntlig presentation och skriftlig inlämningsuppgift. Närmare information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UTRE Utredningsarbete 5.5 hp U, G, VG
MUNT Muntlig redovisning 1 hp U, G, VG
INDI Individuell uppgift 1 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.