Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs, 7.5 hp

Cost-Benefit Analysis, continuation course, 7.5 credits

730G79

Kursen är nedlagd. Ersätts av 770G23.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Pernilla Ivehammar

Kursansvarig

Pernilla Ivehammar

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 202009-202013 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 202009-202013 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 6 (VT 2020) 202009-202013 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2020) 202009-202013 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2020) 202009-202013 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2020) 202009-202013 Svenska Linköping, Valla V
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 2 (VT 2020) 202009-202013 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 4 (VT 2020) 202009-202013 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Masterprogram i nationalekonomi
  • Politices kandidatprogram
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- tillämpa de nationalekonomiska teorier som samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler bygger på.
- självständigt genomföra en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl.
- kritiskt granska en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl med utgångspunkt i de problem och brister som är förknippade med metoden.

Kursinnehåll

Denna kurs omfattar:
- Välfärdsteoretisk bakgrund
- Tillvägagångssätt vid genomförande av samhällsekonomiska kalkyler i teorin och praktiken
- Värdering av marknadsförda varor och tjänster vid perfekta marknader samt när det förelägger marknadsimperfektioner eller skatter/subventioner.
- Effekter på sekundära marknader och indirekta effekter
- Diskontering, tidshorisont, risk och osäkerhet
- Metoder att värdera nyttor och kostnader när marknadspriser saknas, dvs Revealed preferences-metoder respektive Stated preferences-metoder
-Empiriska tillämpningar inom olika områden
- Problem och begränsningar vid samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Avslutande skriftlig tentamen samt obligatoriskt grupparbete som redovisas genom skriftlig rapport samt presentation och opponering vid seminarium.. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projekt 1.5 hp U, G
TENT Tentamen 6 hp U, G, VG
Se litteratur på Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.