Politices kandidatprogram, 180 hp

Bachelor´s Programme in Political science and economics, 180 credits

F7KPO

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Politices kandidatexamen, 180 hp med statsvetenskap eller nationalekonomi som huvudområde.

Studietakt

Helfart

Inledning

Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder till en kandidatexamen med något av ämnena statsvetenskap eller nationalekonomi som huvudområde.

Syfte

Utbildningens syfte är att:

göra den studerande anställningsbar på en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad inom såväl offentlig verksamhet som privat sektor, med inriktning mot arbete med underlag för beslut, utredning, handläggning, självständiga bedömningar och samhällsanalys,

samt göra den studerande antagningsbar för studier på avancerad nivå (master) nationellt och internationellt, med främst statsvetenskap eller nationalekonomi som huvudinriktning.

Mål

Att studenten efter examen:

 • självständigt och kritiskt kan analysera samhällets funktionssätt och utveckling, identifiera och strukturera problem relaterade till samhälleliga politiska och ekonomiska förhållanden samt formulera alternativa lösningar på kort och lång sikt
 • kan tillämpa sina kunskaper i en kommande yrkesutövning
 • kan bidra till samhällets kunskapsutveckling och kunskapsspridning.

Kunskaper och förståelse

 • har djupa kunskaper om grundläggande statsvetenskapliga och ekonomiska begrepp samt om relationer mellan individ, organisation, samhälle och omvärld
 • har kunskap om hur samhället kan studeras, mätas och beskrivas, samt känna till dess legala och institutionella ramar med fokus på den offentliga sektorn
 • har kunskap om resurshushållningsproblem på samhällsnivå, hur dessa kan analyseras och lösas via marknader eller genom styrning
 • har kunskap om hur politikens grundproblem har uppfattats och behandlats över tid, om aktuella problemställningar och om analys av politiska strukturer och relationer på olika samhällsnivåer.

Om nationalekonomi väljs som huvudområde förväntas den studerande ha djupa och omfattande kunskaper i den tredje av ovanstående punkter och om statsvetenskap väljs som huvudområde i den fjärde av punkterna.

Förmågor och färdigheter

 • förmåga att söka och bearbeta information om samhället i form av texter och statistiskt material
 • förmåga att problematisera och analysera ur olika relevanta perspektiv
 • förmåga att självständigt och på teoretisk grund genomföra utredningar och andra underlag för beslut på olika samhällsnivåer
 • färdighet i skriftlig och muntlig kommunikation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förmåga att göra självständiga bedömningar och ställningstaganden med en helhetssyn
 • har ett kritiskt förhållningssätt till fenomen och problem i samhället
 • har ett förhållningssätt som innefattar beaktande av genus- och mångfaldsperspektiv samt andra relevanta samhällsperspektiv.

Innehåll

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Det är på den grundläggande nivån och leder fram till en kandidatexamen (Politices kandidat).

De tre första terminerna i programmet är gemensamma för alla studerande. Här läser man grundläggande kurser inom de båda huvudområdena statsvetenskap och nationalekonomi, utredningskunskap samt grunder i statistik och juridik med förvaltningsinriktning. Under det första året ingår dessutom en kurs i ”Kunskap och kommunikation” parallellt med ämneskurserna. Målet med denna kurs är att stärka den generella samhällsvetenskapliga kompetensen och påbörja färdighetsträningen i muntlig och skriftlig kommunikation. Det målet utvecklas i kursen Marknad och politik på termin tre.

Inför termin fyra väljer den studerande huvudområde för fortsatta studier på högre nivå, antingen statsvetenskap eller nationalekonomi. Studierna inom det valda huvudområdet kommer att omfatta sammanlagt 90 högskolepoäng.

I programmet ingår under termin 3 en programkurs i Utredningskunskap i syfte att stärka anställningsbarheten. Under termin 5 finns valfria poäng omfattande 22,5 hp. Den studerande kan välja att läsa ytterligare kurser i det ämne som inte valts som huvudområde, eller läsa andra kurser enligt egna val. I termin 5 genomför de studerande självständigt men under handledning ett utredningsarbete, vilket ger en praktisk tillämpning av kursen Utredningskunskap. Därmed vidareutvecklas också färdigheterna i skriftlig och muntlig kommunikation.

Som alternativ kan den femte terminen läsas utomlands eller genomföras i form av studierelaterad praktik inom någon lämplig organisation. Dessa möjligheter är frivilliga och det är den studerandes uppgift att i så fall själv ordna plats vid ett utländskt universitet eller på en arbetsplats. Den studerande som väljer att läsa utomlands under termin fem måste ta kurser motsvarande minst 7,5 hp i det valda huvudområdet för att kunna tillgodoräkna dem inom programmet. Praktik kan genomföras under hela terminen (30 hp) eller under halva terminen (15 hp) och i så fall kompletteras med en halv termins kurser.

Programmet kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper som förmågor. Progressionen inom ämneskunskaperna uppnås genom att de grundläggande kunskaperna från det första årets kurser byggs på med fortsättningskurser och fördjupningskurser på högre nivå. De förmågor och färdigheter som ingår i programmets mål utvecklas också genom återkommande inslag där dessa tränas med ökade krav på de studerande under utbildningens gång. Det innebär under utbildningen bland annat ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdigheter.

Inriktningar

Den studerande kan välja antingen statsvetenskap eller nationalekonomi som inriktning. Studierna inom det valda huvudområdet kommer att omfatta sammanlagt 90 högskolepoäng.

Undervisnings- och arbetsformer

Kurserna i statsvetenskap och nationalekonomi samläses i stor utsträckning med de fristående kurserna i samma ämne. Det ger programstudenterna möjlighet att möta studerande från andra sammanhang och därmed vidga perspektiven. Kursen Kunskap och kommunikation i årskurs 1, statistik och juridikkurserna samt kurserna i Utredningskunskap och Utredningsarbete är specialutformade för programmet och bidrar därmed till att programmets studenter får en egen profil, att programmets mål kan uppfyllas och att progressionen och sammanhållningen stärks.

Mer detaljerad information om programmet samt de ingående kurserna finns på universitetets hemsida. Upplysningar om de förkunskaper, mål samt undervisnings- och examinationsformer som gäller för varje enskild kurs inom programmet anges i kursernas specifika kursplaner.

Programmets och dess kurser ska kännetecknas av:

 • tydlighet, vilket betyder att det ska finnas konsistenta och tydliga mål, spelregler och rollfördelning mellan lärare, studenter och ledning, 
 • engagemang, som står för att programmet ska erbjuda meningsfulla utmaningar, ett medägarskap för de studerande i lärandeuppgiften och aktiverande arbetsformer med syfte att skapa engagerade och medvetna studenter som tar ansvar för sitt lärande,
 • samspel mellan studenter och lärare, vilket är betydelsefullt för studentens lärande. Omgivningen är därmed en viktig utgångspunkt för lärandet, i vilken studenterna själva skall ses som betydelsefulla resurser för varandra
 • återkoppling så att studenten skall ges möjlighet att utveckla förmågan att bedöma sin egen kunskapsutveckling genom kontinuerligt stöd för reflektion och organiserad feedback.


Examination

Inom ramen för en gemensam pedagogisk grundsyn som innebär ett studentcentrerat lärande kommer arbets- och examinationsformerna i programmets kurser att variera, beroende på innehåll och för att skapa nya utmaningar för lärandet. Examinationsformerna innefattar individuella skriftliga och muntliga prov, aktivt deltagande i seminarier, författande av kortare skriftliga rapporter individuellt eller i grupp, uppsatser m.m.

Examinationsformerna varieras för att befrämja progressionen i lärandet. Närmare utformning av examinationen för varje kurs regleras i kursplanen och preciseras i samband med kursstart.

För de kurser som examineras genom skriftliga eller muntliga prov anordnas proven i anslutning till kursen. Studerande som inte blivit godkänd i ordinarie prov har möjlighet att delta i extra prov. Den som godkänts i prov har inte rätt att delta i förnyat prov för uppnående av högre betyg.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att vara behörig att genomföra praktik under termin 5 skall den studerande ha uppnått minst 105 hp samt fullgjort kursen Kunskap och Kommunikation. I övrigt gäller de förkunskapskrav som framgår av kursplanerna för respektive kurs.

  Examensbenämning på svenska

  Politices kandidatexamen, 180 hp med statsvetenskap eller nationalekonomi som huvudområde.

  Examensbenämning på engelska

  Bachelor’s Degree with a major in Economics or Political Sciences, 180 credits.

  Särskild information

  Tillgodoräknande

  Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (svensk eller utländsk) kan godtas för tillgodoräknande görs av fakultetsstyrelsen eller av lärare som fakultetsstyrelsen utser.


  Antagning

  Antagningen avser hela programmet.

  Termin 1 HT 2018

  Termin 2 VT 2019

  Termin 3 HT 2019

  Termin 4 VT 2020

  Termin 5 HT 2020

  Termin 6 VT 2021