Praktik, 15 hp

Practial Training, 15 credits

730G86

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Andersson

Kursansvarig

Peter Andersson

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MNA Nationalekonomi, masterprogram 2 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet nationalekonomi eller motsvarande
  • Genomgången kurs i Ekonometri
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • demonstrera fördjupade ämneskunskaper inom nationalekonomi och det område eller de områden som praktikarbetet avser,
  • problematisera och analysera arbetsuppgifter med för nationalekonomin relevanta vetenskapliga perspektiv och metoder
  • självständigt och på teoretisk grund genomföra ett kvalificerat utredningsarbete och göra självständiga bedömningar och ställningstaganden,
  • kommunicera i tal och skrift.

Kursinnehåll

Kursen är en handledd studiepraktik förlagd till organisationer inom offentlig eller privat sektor där utredningsarbeten eller andra undersökningar genomförs. Praktiken skall bedrivas på en kvalificerad nivå inom praktikarbetsplatsen och omfatta självständiga arbetsuppgifter. Den studerande får själv hitta en lämplig praktikplats, men praktikplatsen måste godkännas av kursansvarig, med hänsyn till dess relevans för utbildningen och om förutsättningarna finns för att ovan angivna mål kan uppfyllas. Praktiken kan genomföras i Sverige eller utomlands.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna består i att delta i arbetet på arbetsplatsen med den eller de arbetsuppgifter som praktiken skall omfatta enligt den praktikplan som upprättats. Arbetsuppgifterna kan röra ett eller flera projekt, men ett projekt bör omfatta minst 80% av praktiktiden. Studenten har rätt till begränsad handledning under praktiken.

Examination

Kursen examineras genom ett självständigt arbete som redovisar en utredning eller annan undersökning, en kort rapport om den arbetsplats som studenten praktiserat på, en muntlig presentation vid ett seminarium samt intyg från arbetsplatsen om fullgjord praktik. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MUNT Muntlig redovisning 0 hp U, G
RAPT Praktikrapport 15 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.