Masterprogram i nationalekonomi, 120 hp

Master's Programme in Economics, 120 credits

F7MNA

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ekonomie masterexamen eller Filosofie masterexamen med huvudområde Nationalekonomi

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i nationalekonomi är ett utbildningsprogram på avancerad nivå som leder till en masterexamen i huvudområdet nationalekonomi.

Programupplägget innebär att den studerande läser minst 90 hp kurser i nationalekonomi på avancerad nivå inklusive det självständiga arbetet (examensarbete) i nationalekonomi. 

Nationalekonomi är ett samhällsvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde som studera beslutsfattande och dess effekter på olika nivåer i samhället. Programmet omfattar en bredd av avancerade kurser inom såväl mikroekonomi, makroekonomi som ekonometri.

Utbildningen gör den studerande anställningsbar på en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad för ekonomer och samhällsvetare med inriktning mot analytiska, beslutsfattande, förvaltande, kunskapsförmedlande, rådgivande och utredande arbetsuppgifter inom såväl offentlig som privat verksamhet. Programmet är också förberedande för studier på forskarnivå.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen 

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet nationalekonomi, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom nationalekonomi.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar; planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten 

 • visa förmåga att inom nationalekonomi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Masterprogrammet i nationalekonomi är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar två års heltidsstudier (120 hp). Programmet omfattar 90 hp studier i nationalekonomi på avancerad nivå samt 30 hp studier i valfritt ämne/huvudområde på grundnivå eller avancerad nivå. Kurserna är planerade för att skapa progression och ett sammanhållet program med två inriktningar: Samhällsekonomi, Psykologi och Policy (Behavioral Public Policy) och Finansiell ekonomi.

Den första terminens kurser är gemensamma för alla studenter på programmet och sätter en gemensam grund med kurser som utvecklar fördjupande kunskaper inom nationalekonomisk teori och metod.

Den andra terminens kurser är valfria. Programmet erbjuder ett valbart utbud som består av kurser inom nationalekonomi samt praktik.  I utbudet ingår även kurser på grundnivå i finansiell ekonomi som ger behörighet till inriktningen Finansiell ekonomi. Under terminen finns också möjlighet till utlandsstudier och valfria kurser inom såväl nationalekonomi som andra ämnen/huvudområden, exempelvis företagsekonomi, programmering, språk och statsvetenskap. Utbildningens andra termin erbjuder således möjlighet till breddning inom valfritt ämne, specialisering i nationalekonomi, praktik eller utlandsstudier. Valbara kurser som erbjuds kan variera och kan ha begränsat antal platser.

Inför den tredje terminen väljer den studerande fördjupningsinriktning: Samhällsekonomi, Psykologi och Policy (Behavioral Public Policy) eller Finansiell ekonomi. Inriktningen Behavioral Public Policy har ett övergripande samhällsvetenskapligt fokus på välfärd, offentlig organisation och tillämpad mikroekonomi. Inriktningen Finansiell ekonomi har ett övergripande fokus på kapitalförvaltning, makro-finansiella samband och tillämpad makroekonomi. Utbildningens tredje termin erbjuder således kurser som kännetecknas av ett aktualitetsfokus och färdighetsträning med relevans för framtida arbetsgivare inom både offentlig och privat sektor.    

Under den fjärde terminen skrivs ett självständigt arbete (examensarbete) i nationalekonomi.

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Inriktningar

Programmet har två fördjupningsinriktningar: Samhällsekonomi, Psykologi och Policy (Behavioral Public Policy) och Finansiell ekonomi. Inriktningen Behavioral Public Policy har ett övergripande samhällsvetenskapligt fokus på välfärd, offentlig organisation och tillämpad mikroekonomi. Inriktningen Finansiell ekonomi har ett övergripande fokus på kapitalförvaltning, makro-finansiella samband och tillämpad makroekonomi. 

För kurserna på inriktning Finansiell ekonomi finns särskilda behörighetsvillkor vilka återfinns i respektive kursplan. Behörighetsvillkoren kan uppnås genom godkända resultat på kurser som ges som valbara kurser under termin två. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursernas arbetsformer är anpassade efter varje ämnes tradition. Samtidigt finns en gemensam tvärvetenskaplig grundsyn om studentcentrerat lärande och nära samarbete med forskare i forsknings- och utvecklingsprojekt. Arbetsformerna varierar mellan lärarledd salsundervisning, självstudier, grupparbeten, projektarbeten, seminarier, individuell handledning, laborationer och fallstudier (”case”). Under programmet tränas den studerandes färdighet i muntlig och skriftlig kommunikation.

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet nationalekonomi eller motsvarande
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  Behörighetskrav för kurser inom programmet återfinns i kursplanen för respektive kurs. 

  Examenskrav

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Ekonomie masterexamen eller Filosofie masterexamen med huvudområde Nationalekonomi

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science (120 credits)  with a major in Economics

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  730A25 Mikroekonomisk teori 7.5 A1N v202434-202443 O
  730A28 Spelteori 7.5 A1N v202434-202443 O
  730A30 Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata 7.5 A1N v202444-202503 O
  730A33 Makroekonomisk teori 7.5 A1N v202444-202503 O

  Termin 2 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  770G17 Matematiska metoder i nationalekonomi 7.5 G1F v202504-202508 V
  770G31 Marknadsstruktur och företagsstrategi 7.5 G1F v202504-202508 V
  730G84 Praktik 30 A1N v202504-202523 V
  730G86 Praktik 15 A1N v202504-202523 V
  770G23 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 7.5 G1F v202509-202513 V
  770G24 Makroekonomisk teori och politik 7.5 G1F v202514-202518 V
  770G29 Finansiell ekonomi 7.5 G1F v202514-202518 V
  770G03 Beteendeekonomi 7.5 G1F v202519-202523 V
  770G30 Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv 7.5 G1F v202519-202523 V

  Termin 3 HT 2025

  Inriktning: Finansiell ekonomi
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  730A29 Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument 15 A1N v202534-202543 O
  730A31 Ekonometri: Tidsseriedata 7.5 A1N v202544-202603 O
  730A44 Avancerade teman i tillämpad makrofinans 7.5 A1N v202544-202603 O
  Inriktning: Public Policy
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  730A40 Vetenskaplig metod för public policy 7.5 A1N v202534-202543 O
  730A41 Ekonomisk psykologi och public policy 7.5 A1N v202534-202543 O
  730A42 Offentlig ekonomi 7.5 A1N v202544-202603 O
  730A43 Avancerade teman i tillämpad mikroekonomi 7.5 A1N v202544-202603 O

  Termin 4 VT 2026

  Inriktning: Finansiell ekonomi
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  730A10 Masteruppsats i Nationalekonomi 30 A2E v202604-202623 O
  Inriktning: Public Policy
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  730A10 Masteruppsats i Nationalekonomi 30 A2E v202604-202623 O