Marknadsstruktur och företagsstrategi, 7.5 hp

Industrial Organisation, 7.5 credits

730G95

Kursen är nedlagd. Ersätts av 770G31.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Peter Andersson

Kursansvarig

Peter Andersson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Linnea Fors, Studievägledare

Malin Gröndahl Maass, studievägledare

Marie Karlsson, administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2019 201904-201908 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2019 201904-201908 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 6 (VT 2019) 201904-201908 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201904-201908 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2019) 201904-201908 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201904-201908 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2019) 201904-201908 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2019) 201904-201908 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2019) 201904-201908 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 6 (VT 2019) 201904-201908 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp med minst 15 hp godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för innebörden av olika marknadsformer- och strukturer
- beskriva strukturen på olika marknader
- tillämpa ekonomisk mikroteori när det gäller att analysera företags och andra aktörers beteenden på olika marknader.

Kursinnehåll

I kursen behandlas hur faktorer som efterfrågemönster, marknadsformer, förekomst av information och konkurrensförhållanden i övrigt påverkar företags strategier när det gäller exempelvis prissättning, kvalitetssatsningar och marknadsföringsåtgärder. Olika beteenden och strategival analyseras såväl ur en företagsekonomisk som ur en nationalekonomisk synvinkel. Vidare studeras möjligheterna till, och lämpligheten i, statliga regleringar av marknader liksom även betydelsen av teknisk utveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen.

Examination

Examination sker genom grupparbeten fortlöpande i form inlämningsuppgifter under kursens gång, aktivt deltagande i seminarier och en avslutande skriftlig hemtentamen som genomförs individuellt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM3 Seminarie 0 hp U, G
SEM2 Seminarie 0 hp U, G
SEM1 Seminarie 0 hp U, G
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M., (2015) Modern industrial organization 4. ed. Global edition 2015

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.